กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

     

วันอาทิตย์ ที่ 25 ธันวาคม 2560 นางสาว ปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดการอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและติดตามผลการดำเนินงานคลินิกยุติธรรม รุ่นที่ 2 ณ โรงแรม KU HOME มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจกรม และคลินิกยุติธรรม พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559) พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 ฯลฯ ห้แก่ที่ปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรรมทั่วประเทศ จำนวน   คน

นอกจากนี้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ดำเนินการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ร่วมกับสถาบันทางการศึกษาต่างๆ ที่มีการเรียนการสอนด้านนิติศาสตร์ และองค์กรพัฒนาเอกชนที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย โดยเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2559 ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแล้ว จำนวน 13 แห่ง และในวันนี้ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ร่วมกับสถาบันทางการศึกษาต่างๆ ที่มีการเรียนการสอนด้านนิติศาสตร์ และองค์กรพัฒนาเอกชนที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย เพื่อขยายงานบริการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ให้มีประสิทธิภาพ เป็นระบบ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพิ่มเติมอีกจำนวน 12 แห่ง
รวมหน่วยงานที่ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย กับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จำนวน 25 แห่ง