Print
Parent Category: กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ
Hits: 1012

มาตรฐานกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

กระบวนงานที่ 3  การรับเรื่องราวร้องทุกข์และให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน

 

21

 

 

 

รวมระยะเวลา 4 ขั้นตอน ระยะเวลา 35 วันทำการ

Untitl12333ed