กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

มาตรฐานกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

กระบวนงานที่ 4 การส่งเสริมสิทธิผู้ต้องหาในการสอบสวนคดีอาญา
(Promotion of Offenders' Rights During Criminal Investigation Procedure)

 

22

 

 

คู่มือการปฏิบัติงานส่งเสริมสิทธิผู้ต้องหาในการสอบสวนคดีอาญา  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่   variety

ค่มือการปฏิบัติงานกระบวนงานการให้บริการเบิกจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ ทนายความให้แก่ผู้ต้องหาตามโครงการส่งเสริมสิทธิแก่ผู้ต้องหาในการสอบสวนคดีอาญา  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่  variety