กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

การเบิกจ่ายค่าป่วยการแก่ที่ปรึกษากฎหมายในชั้นสอบสวนคดีเยาวชนและครอบครัว ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการแก่ที่ปรึกษากฎหมายในชั้นสอบสวนคดีเยาวชนและครอบครัว พ..2560

 

การเบิกเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่รัฐจัดหาให้ผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนคดีอาญา ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่รัฐจัดหาให้ผู้ต้องหาในคดีอาญา พ..2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) ..2552

มาตรฐานกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

กระบวนงานที่ 4 การส่งเสริมสิทธิผู้ต้องหาในการสอบสวนคดีอาญา
(Promotion of Offenders' Rights During Criminal Investigation Procedure)

 

22

 

 

คู่มือการปฏิบัติงานส่งเสริมสิทธิผู้ต้องหาในการสอบสวนคดีอาญา  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่   variety

ค่มือการปฏิบัติงานกระบวนงานการให้บริการเบิกจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ ทนายความให้แก่ผู้ต้องหาตามโครงการส่งเสริมสิทธิแก่ผู้ต้องหาในการสอบสวนคดีอาญา  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่  variety