Print
Parent Category: กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ
Hits: 1083

มาตรฐานกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

 

กระบวนงานที่ 1 การให้คำปรึกษาทางกฎหมายกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ

14

  

 

กระบวนงานที่ 2 สายด่วนคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โทร 1111 กด 77

 20