Print
Parent Category: กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ
Hits: 1242

 

 

 การจัดเก็บความรู้กับ Best Practice ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒

 วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2552 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ สำนักงานส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ

  รายละเอียดเพิ่มเติม...