Print
Parent Category: กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ
Hits: 1276

 

 

 การจัดเก็บความรู้กับ Best Practice ๔/๒๕๕๒

 วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2552 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ ชั้น 16

  รายละเอียดเพิ่มเติม...