กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

 

 การจัดเก็บความรู้กับ Best Practice ๔/๒๕๕๒

 วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2552 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ ชั้น 16

  รายละเอียดเพิ่มเติม...