กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

 

 การถ่ายทอดตัวชี้วัดของระดับองค์กรสู้ระดับบุคคล ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒

  ดาวน์โหลด (Download)

 

 

 การถ่ายทอดตัวชี้วัดของระดับองค์กรสู้ระดับบุคคล ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖

  ดาวน์โหลด (Download)

 

 

 การจัดเก็บความรู้กับ Best Practice ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒

 วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2552 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ สำนักงานส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ

  รายละเอียดเพิ่มเติม...

 

 

 การจัดเก็บความรู้กับ Best Practice ๔/๒๕๕๒

 วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2552 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ ชั้น 16

  รายละเอียดเพิ่มเติม...

 เทคนิคการจัดทำรายงานประเทศ

  ดาวน์โหลด (Download)