กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"
1. ประกาศสรุปข้อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงยุติธรรมกับปลัดกระทรวงยุติธรรม และนโยบายการบูรณาการงานตรวจสอบภายใน กระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2. บันทึกสรุปข้อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงยุติธรรมกับปลัดกระทรวงยุติธรรม และนโยบายการบูรณาการงานตรวจสอบภายใน กระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Advanced ด้าน Financial and Compliance  คลิกที่นี่

ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562  โดยนางสาววริสา ทองชูนิตย์

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Advanced ด้าน Information Technology  คลิกที่นี่

ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2562  โดยนางสาววริสา  ทองชูนิตย์