กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

หลักสูตรประกาศณียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Fundamental รุ่นที่ 1 คลิกที่นี่

ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นางสาววิลาสินี  คงสังข์

นโยบายการบูรณาการงานตรวจสอบภายใน กระทรวงยุติธรรม  คลิกที่นี่

ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 โดย นางสาววิลาสินี  คงสังข์

โครงการสัมมนาการตรวจสอบภายในภาครัฐประจำปี คลิกที่นี่

ลงวันที่ 25 กันยายน 2560 โดยนางสาวธมลวรรณ ชิ้นปิ่นเกลียว

นโยบายกลุ่มตรวจสอบภายในปี 2561 คลิกที่นี่

ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 โดย นางสาววิลาสินี  คงสังข์

 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2560 กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม คลิกที่นี่

ลงวันที่ 20 กันยายน 2560 โดยนางสาวธมลวรรณ ชิ้นปิ่นเกลียว