Print
Parent Category: สำนักงานเลขานุการกรม
Hits: 1152

1.ปกเอกสาร

2.แบบพิจารณาคุฯสมบัติข้อมูลบุคคล

3.แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล

4.แบบสรุปผลงานย้อนหลัง 3 ปี

5.แบบแสดงผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

6.ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น