กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

เกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

          ประวัติความเป็นมา

          ผู้บริหาร

          เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

สำหรับหน่วยงานราชการ

          ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ Template การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สำหรับหน่วยงานรัฐ

                   - ส่วนกลาง

                   - ส่วนภูมิภาค

                   - ส่วนท้องถิ่น

แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540

สำหรับประชาชน

          ระบบร้องเรียน

          ระบบอุทธรณ์

เชื่อมโยงศูนย์ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ

          หน่วยงานของรัฐเป็นหน่วยงานต้นแบบ

          หน่วยงานที่มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เมนูอื่นๆ

          คู่มือคำแนะนำต่างๆ

          ข่าวประชาสัมพันธ์

ดัชนีรวม/ดัชนีประจำแฟ้ม

          ดัชนีรวม

                   - ดัชนีประจำแฟ้มมาตรา 7

                   - ดัชนีประจำแฟ้มมาตรา 9

ข้อมูลข่าวสารตามาตรา 7

          โครงสร้างองค์กร ม.7 (1)

                   - โครงสร้างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

          อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)

                   - กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๑

                   - กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๕

          สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)

                   - แผนที่ติดต่อกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

          กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)

                   กฎกระทรวง

                          - กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราในการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๖

                          - เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๓๗ ก ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ.๒๕๖๑

                          - เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๗๘ ก ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๖ เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราในการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๖

                          - เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๑๐๓ ก ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พ.ศ. ๒๕๔๕

                          - เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๑ ก ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่พนักงานสอบสวนต้องปฏิบัติในการจัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๙

                          - เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๘๓ ก ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราในการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙

                   กติกา

                          - กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights : ICCPR)

                          - ปฏิญญาเวียนนาและแผนปฏิบัติการ (ข้อ ๗๑)

                   ข้อบังคับ

                   คำสั่งคณะกรรมการฯ

                             - คำสั่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ที่ ๕๐/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                   แบบแผน

                   ประกาศ

                             - ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

                             - ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา
ณ วันที่ ๖ มี.ค. ๒๕๕๘

                             - ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา
ณ วันที่ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๔๔

                             - เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๑๘ ง ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่องกำหนดหน่วยงานทำหน้าที่รับคำร้องขอรับการคุ้มครองพยานตามมาตรการพิเศษ

                   พระราชกฤษฎีกา

                                                -  เล่ม ๑๑๙ ตอน ๑๐๒ ก ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕

                   พระราชกำหนด

                   พระราชบัญญัติ

                              - เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติ
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒

                             - เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๒๔ ก ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่องพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

                             - เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๔๖ ก ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๐ เรื่อง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

                             - เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๙๕ ก ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๖ เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖

                             - เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๒๗ ก ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ เรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐

                             - เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐๐ ก ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ เรื่อง พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ.๒๕๕๐

                             - เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ก ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

                             - เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๑๐๔ ก ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ เรื่อง พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔

                             - เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๕๘ ก ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๖ เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๖

                             - เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๐๒ ก ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘

                             - เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๗๔ ก ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙

                   มติคณะรัฐมนตรี

                             - มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๗ เรื่อง รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

                             - ประมวลมติคณะรัฐมนตรี ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตาม
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

                             - มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและแผนปฏิบัติการแม่บทด้านสิทธิมนุษยชน วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๓ ฉบับที่ ๑

                             - มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและแผนปฏิบัติการแม่บทด้านสิทธิมนุษยชน วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ ฉบับที่ ๒

                   ระเบียบ

                             - ระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๒

                             - ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน สามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดานของพยาน หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยานในคดีอาญา พ.ศ.2547

                             - ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน สามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดานของพยาน หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยานในคดีอาญา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548

                             - ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน สามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดานของพยาน หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยานในคดีอาญา(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

                             - เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๗๖ ง ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๖๑

                             - ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔

                             - เล่ม ๑๐๙ ตอน ๗ ก ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๓๕ เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕

                             - เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๕๒ ง ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๒ เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๒

                             - เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๙๙ ง ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๘ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘

                             - เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๙๙ ง ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๘ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖

                             - เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๓๒๕ ง ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐

                             - เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๐๘ ง ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๘ ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการคุ้มครองพยานตามมาตรการพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๘

                             - เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๓๘ ง ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยกำหนดแนวปฏิบัติการคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘

                             - เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๘๑ ง ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๕๐

                             - เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๗๘ ง ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงิน ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ พ.ศ. ๒๕๔๖

                             - ระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพว่าด้วยการประสานงานการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๕๓

                             - เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๐๘ ง ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๘ เรื่อง ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยเครือข่ายและอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พ.ศ. ๒๕๔๘

                             - เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๒๙ ง ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๐ เรื่อง ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่รัฐจัดหาให้ผู้ต้องหาในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๕๐

                             - เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๗๙ ง ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒

                   หนังสือเวียนฯ

                                             - ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

                             - ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่ากระทรวงยุติธรรม

                             - ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในการประชุมมอบนโยบายเกี่ยวกับเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

                             - ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

                             - สรุปประเด็นสำคัญในการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ ๓๖/๒๕๕๙

                             - สรุปประเด็นสำคัญในการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ ๓๘/๒๕๕๙

                             - สรุปประเด็นสำคัญในการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ ๓๙/๒๕๕๙

                             - สรุปประเด็นสำคัญในการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ ๔๐/๒๕๕๙

                             - สรุปประเด็นสำคัญในการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ ๔๑/๒๕๕๙

                             - สรุปประเด็นสำคัญในการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ ๔๒/๒๕๕๙

                             - สรุปประเด็นสำคัญในการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ ๔๓/๒๕๕๙

                             - สรุปประเด็นสำคัญในการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ ๔๕/๒๕๕๙

                             สรุปประเด็นสำคัญในการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ ๔๖/๒๕๕๙

                             - สรุปประเด็นสำคัญในการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ ๔๗/๒๕๕๙

                   อนุสัญญาฯ

                                             - อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

                             - อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่น ที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรี (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Punishment Degrading Treatment or: CAT)  

                             - อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination : CERD)  

                             - อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance :CED)

ข้อมูลข่าวสารตามาตรา 9

          ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา

สรุปสถิติคดี ประจำปีงบประมาณ

                   สรุปสถิติคดี ประจำปีงบประมาณ 2561

                             - สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานด้านการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑ 

                             - ผลการดำเนินงานศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ประจำเดือนกรกฎาคม

                                                - ผลการดำเนินงานศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ประจำเดือนมิถุนายน

                             - ผลการดำเนินงานศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ประจำเดือนสิงหาคม

                             - ผลการดำเนินงานศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ประจำเดือนเมษายน

                             - ผลการดำเนินงานศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (ศูนย์ชุมชน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ประจำเดือนมีนาคม

                             - ผลการดำเนินงานศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ประจำเดือนมีนาคม

                              - ผลการดำเนินงานศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (ศูนย์ชุมชน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ประจำเดือนกุมภาพันธ์

                             - รายงานสถิติผลการดำเนินงาน กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

                   สรุปสถิติคดี ประจำปีงบประมาณ 2562

                                            - สรุปการช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ประจำเดือนกันยายน

                             - สถิติการดำเนินงานการช่วยเหลือทางกฎหมาย ประจำเดือนกันยายน

                             - สถิติผลการดำเนินงานด้านการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ประจำเดือนกันยายน

                             - สรุปการช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ประจำเดือนกรกฎาคม

                             - สรุปการช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ประจำเดือนมิถุนายน

                             - สถิติการดำเนินงานการช่วยเหลือทางกฎหมาย ประจำเดือนสิงหาคม

                             - สถิติผลการดำเนินงานด้านการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ประจำเดือนสิงหาคม

                             - สถิติการดำเนินงานการช่วยเหลือทางกฎหมาย ประจำเดือนกรกฎาคม

                             - สถิติผลการดำเนินงานด้านการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ประจำเดือนกรกฎาคม

                             - สถิติผลการดำเนินงานด้านการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ประจำเดือนมิถุนายน

                             - สถิติการดำเนินงานการช่วยเหลือทางกฎหมาย ประจำเดือนมิถุนายน

                             - สรุปการช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ประจำเดือนพฤษภาคม

                             - สถิติการดำเนินงานการช่วยเหลือทางกฎหมาย ประจำเดือนพฤษภาคม

                             - สถิติการดำเนินงานการช่วยเหลือทางกฎหมาย ประจำเดือนเมษายน

                             - สถิติผลการดำเนินงานด้านการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ประจำเดือนพฤษภาคม

                             - สรุปการช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ประจำเดือนมีนาคม

                             - สรุปการช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ประจำเดือนเมษายน

                             - สรุปการช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ประจำเดือนกุมภาพันธ์

                             - สถิติการดำเนินงานการช่วยเหลือทางกฎหมาย ประจำเดือนกุมภาพันธ์

                             - สถิติการดำเนินงานการช่วยเหลือทางกฎหมาย ประจำเดือนมีนาคม

                                            - สถิติผลการดำเนินงานด้านการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ประจำเดือนมีนาคม

                             - สถิติผลการดำเนินงานด้านการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์

                             - สรุปการช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ประจำเดือนมกราคม

                             - สถิติการดำเนินงานการช่วยเหลือทางกฎหมาย ประจำเดือนธันวาคม

                             - สถิติการดำเนินงานการช่วยเหลือทางกฎหมาย ประจำเดือนมกราคม

                             - สถิติผลการดำเนินงานด้านการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ประจำเดือนมกราคม

                             - สรุปการช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ประจำเดือนธันวาคม

                             - สถิติผลการดำเนินงานด้านการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ประจำเดือนธันวาคม

                             - สถิติการดำเนินการคุ้มครองพยาน ตามพ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ ประจำเดือนพฤศจิกายน

                             - สถิติการดำเนินงานการช่วยเหลือทางกฎหมาย ประจำเดือนพฤศจิกายน

                             - สถิติผลการดำเนินงานด้านการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ประจำเดือนพฤศจิกายน

                             - สรุปการช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ประจำเดือนพฤศจิกายน

                             - สรุปการช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ประจำเดือนตุลาคม

                             - สถิติการดำเนินการคุ้มครองพยาน ตามพ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ ประจำเดือนตุลาคม

                             - สถิติการดำเนินงานการช่วยเหลือทางกฎหมาย ประจำเดือนตุลาคม

                             - สถิติผลการดำเนินงานด้านการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ประจำเดือนตุลาคม 

                   สรุปสถิติคดี ประจำปีงบประมาณ 2563

                                               - สถิติการดำเนินการคุ้มครองพยาน ประจำเดือนกรกฎาคม

                             - สถิติการดำเนินงานการช่วยเหลือทางกฎหมาย ประจำเดือนกรกฎาคม

                             - สถิติผลการดำเนินงานด้านการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ประจำเดือนกรกฎาคม

                             - สรุปการช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ประจำเดือนกรกฎาคม

                             - สถิติการดำเนินการคุ้มครองพยาน ประจำเดือนมิถุนายน

                             - สถิติการดำเนินงานการช่วยเหลือทางกฎหมาย ประจำเดือนมิถุนายน

                             - สถิติผลการดำเนินงานด้านการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ประจำเดือนมิถุนายน

                             - สรุปการช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ประจำเดือนมิถุนายน

                             - สถิติการดำเนินการคุ้มครองพยาน ประจำเดือนพฤษภาคม

                             - สถิติการดำเนินงานการช่วยเหลือทางกฎหมาย ประจำเดือนพฤษภาคม

                             - สถิติผลการดำเนินงานด้านการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ประจำเดือนพฤษภาคม 
                                    - สรุปการช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ประจำเดือนพฤษภาคม

                             - สถิติการดำเนินการคุ้มครองพยาน ประจำเดือนเมษายน

                             - สถิติการดำเนินงานการช่วยเหลือทางกฎหมาย ประจำเดือนเมษายน

                             - สถิติผลการดำเนินงานด้านการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ประจำเดือนเมษายน

                             - สรุปการช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ประจำเดือนเมษายน

                                             - สถิติการดำเนินการคุ้มครองพยาน ประจำเดือนมีนาคม

                                             - สถิติการดำเนินงานการช่วยเหลือทางกฎหมาย ประจำเดือนมีนาคม

                                             - สถิติผลการดำเนินงานด้านการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ประจำเดือนมีนาคม

                                             - สรุปการช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาประจำเดือนมีนาคม

                             - สถิติการดำเนินการคุ้มครองพยาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์

                             - สถิติการดำเนินงานการช่วยเหลือทางกฎหมาย ประจำเดือนกุมภาพันธ์

                             - สถิติผลการดำเนินงานด้านการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์

                             - สรุปการช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ประจำเดือนกุมภาพันธ์

                             - สถิติการดำเนินงานการช่วยเหลือทางกฎหมาย ประจำเดือนมกราคม

                             - สรุปการช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ประจำเดือนมกราคม

                             - สถิติการดำเนินการคุ้มครองพยาน ประจำเดือนมกราคม

                             - สถิติผลการดำเนินงานด้านการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ประจำเดือนมกราคม

                             - สถิติการดำเนินการคุ้มครองพยาน ประจำเดือนธันวาคม

                             - สถิติการดำเนินงานการช่วยเหลือทางกฎหมาย ประจำเดือนธันวาคม

                             - สรุปการช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ประจำเดือนธันวาคม

                             - สถิติผลการดำเนินงานด้านการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ประจำเดือนธันวาคม

                             - สถิติการดำเนินงานการช่วยเหลือทางกฎหมาย ประจำเดือนพฤศจิกายน

                             - สถิติการดำเนินการคุ้มครองพยาน ประจำเดือนพฤศจิกายน

                             - สรุปการช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ประจำเดือนพฤศจิกายน

                             - สถิติผลการดำเนินงานด้านการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ประจำเดือนพฤศจิกายน

                             - สรุปการช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ประจำเดือนตุลาคม

                             - สถิติการดำเนินการคุ้มครองพยาน ประจำเดือนตุลาคม

                             - สถิติการดำเนินงานการช่วยเหลือทางกฎหมาย ประจำเดือนตุลาคม

                             - สถิติผลการดำเนินงานด้านการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ประจำเดือนตุลาคม

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)

                   การตีความ

                   นโยบาย

                                             - นโยบายของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพปี ๒๕๖๓

                             - นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                             - นโยบายการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                             - นโยบายการส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่ายและอาสาสมัคร

                             - นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

                             - นโยบายของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ปี ๒๕๖๐

                             - นโยบายของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ปี ๒๕๖๑

                             - นโยบายอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ปี ๒๕๕๕

                   แผนยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนปฏิบัติราชการ

                                             ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

                             แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

                             แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

                             แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

                             - แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

                    แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๒)  

                             แผนยุทธศาสตร์การปฏิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๒)  

                             แผนยุทธศาสตร์การปฏิบัติราชการ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  

                             แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                                            แผนยุทธศาสตร์กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)

                             แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖) ส่วนที่ ๑

                             - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖) ส่วนที่ ๒

                             - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖) ส่วนที่ ๓

          แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)

                   แผนงาน โครงการ และงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561

                             แผนปฏิบัติการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำเดือนกรกฎาคม

                             แผนปฏิบัติการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำเดือนธันวาคม

                             แผนปฏิบัติการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำเดือนพฤษภาคม

                             แผนปฏิบัติการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำเดือนมกราคม

                             แผนปฏิบัติการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำเดือนมิถุนายน

                             แผนปฏิบัติการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำเดือนมีนาคม

                             แผนปฏิบัติการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำเดือนเมษายน

                             แผนปฏิบัติการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำเดือนสิงหาคม

                   แผนงาน โครงการ และงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562

                                                -แผนปฏิบัติการประจำเดือนของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2562

                             -แผนปฏิบัติการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำเดือนสิงหาคม

                             -แผนปฏิบัติการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำเดือนกรกฎาคม

                             -แผนปฏิบัติการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำเดือนมิถุนายน

                             -แผนปฏิบัติการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำเดือนพฤษภาคม

                             -แผนปฏิบัติการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำเดือนเมษายน

                             -แผนปฏิบัติการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำเดือนมีนาคม

                             -แผนปฏิบัติการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำเดือนกุมภาพันธ์

                             -แผนปฏิบัติการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำเดือนมกราคม

                             -แผนปฏิบัติการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำเดือนธันวาคม

                แผนงาน โครงการ และงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563

                        - แผนปฏิบัติการประจำเดือนของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2563 

                        - แผนปฏิบัติการประจำเดือนของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 

                        - แผนปฏิบัติการประจำเดือนของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
                        - แผนปฏิบัติการประจำเดือนของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 
                        - แผนปฏิบัติการประจำเดือนของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
                        - แผนปฏิบัติการประจำเดือนของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2563 

                                    - แผนปฏิบัติการประจำเดือนของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

                        - แผนปฏิบัติการประจำเดือนของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

                        - แผนปฏิบัติการประจำเดือนของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2563

                       - แผนปฏิบัติการประจำเดือนของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

                       - แผนปฏิบัติการประจำเดือนของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

                        - แผนปฏิบัติการประจำเดือนของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

          คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)

                   คำสั่ง

                                                -คำสั่งกรมฯ ที่ ๑๓/๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่ โครงสร้างการแบ่งงานภายใน ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                             -คำสั่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ที่ ๑๔๑/๒๕๕๖

                             -คำสั่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ที่ ๑๔๒/๒๕๕๖

                   คู่มือการปฏิบัติงาน

                                             -ระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ว่าด้วยการใช้ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พ.ศ.๒๕๖๑

                             -คู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน ตามพ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (สำหรับเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ปล่อยตัวจำเลย)  

                             -คู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน ตามพ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (สำหรับเจ้าหน้าที่)  

                             -คู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน ตามพ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (สำหรับพนักงานสอบสวน)  

                             -คู่มือสิทธิผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ฉบับภาษาไทย-อังกฤษ

                             -แบบคำขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา

                             -แบบคำขอรับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา

                             -คู่มือITA ปี ๒๕๖๑ ปรับปรุงวันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๖๐

                             -คู่มือ แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

                             -แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                             - แบบคำขอรับค่าตอบแทนความเสียหายแก่พยาน สามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดานของพยาน หรือบุคคลอ่ื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยานในคดีอาญา

                             - แบบคำร้องขอใช้มาตรการทั่วไปในการคุ้มครองพยาน

                             - แบบคำร้องขอรับการคุ้มครองพยานตามมาตรการพิเศษ

                             - แผนผังการยื่นคำขอข้อมูลข่าวสาร กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                             - คู่มือ ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน

                             - คู่มือการใช้งานระบบให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

                             - คู่มือการปฏิบัติงาน

                             - คู่มือการปฏิบัติงานกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ

                             - คู่มือคลินิกยุติธรรม (Justice Clinics Manual)

                             - คู่มืองานบริการด้านยุติธรรมสำหรับประชาชน

                                            -คู่มือแนวทางปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔

                             -คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนงานพัฒนากฎหมายกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                             -คู่มือภารกิจกรม "ฉบับประชาชน"

                             -คู่มือสำหรับประชาชน : การช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสีย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔

           สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม.7 วรรคสอง ม.9 (5)

           สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9 (6)   

           มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9 (7)

                   มติคณะกรรมการ

                   มติคณะรัฐมนตรี

                             - มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๑ เรื่อง รายงานความคืบหน้าการจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๒

                             - มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เรื่อง เห็นชอบสนับสนุนอัตรากำลังข้าราชการเพื่อดำเนินภารกิจแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

                             - มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๓ เรื่อง เห็นชอบหลักการร่างนโยบายแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

                             - มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๐ เรื่อง นโยบายและแผนปฏิบัติการแม่บทแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชน

                             - มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๒ เรื่อง เห็นชอบแบบรายงานและกรอบแนวทางการติดตามประเมินความก้าวหน้าการปฏิบัติตามนโยบายและแผนปฏิบัติการแม่บทแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชน (แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๑)

                             - มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่องความคืบหน้าผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง การปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กหรือเยาวชน ครั้งที่ ๒

                             - มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๑)  

                             - มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

                             - มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน พ.ศ. .....

                             - มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๑ เรื่อง รายงานความคืบหน้าการจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๒

                             -มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เรื่อง เห็นชอบสนับสนุนอัตรากำลังข้าราชการเพื่อดำเนินภารกิจแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

                             - มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๓ เรื่อง เห็นชอบหลักการร่างนโยบายแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

                             - มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๐ เรื่อง นโยบายและแผนปฏิบัติการแม่บทแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชน

                             - มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๒ เรื่อง เห็นชอบแบบรายงานและกรอบแนวทางการติดตามประเมินความก้าวหน้าการปฏิบัติตามนโยบายและแผนปฏิบัติการแม่บทแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชน (แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๑)

                             - มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่องความคืบหน้าผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง การปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กหรือเยาวชน ครั้งที่ ๒

                             - มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๑)

                             - มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

                             - มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน พ.ศ. .....

           ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9 (8)

                  ประกาศประกวดราคา สอบราคา

                                            - ประกวดราคา

                   สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)

                          สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ประจำปี พ.ศ. 2560

                            -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐

                             -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐

                             -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

                             -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

                             -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐

                             -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐

                             -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐

                             -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐

                             -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐

                             -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐

                             - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐

                             - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐

                          สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ประจำปี พ.ศ. 2561

                             -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑

                             -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

                             -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑

                             -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน

                             -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑

                             -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑

                             -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑

                             -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑

                             -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑

                             -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

                             -สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑

                          สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ประจำปี พ.ศ. 2562

                             - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒

                             - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

                             - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

                             - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒

                             - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

                             - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒

                             - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

                             - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

                             - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒

                             - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑

                          สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ประจำปี พ.ศ. 2563

                             - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563

                             - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2563

                             - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563

                             - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุุนายน 2563

                             - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563

                             - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563

                             - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563

                             - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

                             - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563

                             - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562

                             - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

                             - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562

                   ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

                   กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ

                          ด้านการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 

                             - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 
                             - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม

                             - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 
                                 - ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

                             - ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม)

                             - ประกาศ ร่างประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อระบบปฏิบัติการสำหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Hyper - Converged (HCI) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                             - ประกาศ ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๒ - พ.ศ.๒๕๖๖) ตามโครงการก้าวไปข้างหน้ากับแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๖๖)  

                             - ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)  

                             - ประกาศ ร่างประกวดราคาจ้างผลิตสื่อแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖) ตามโครงการก้าวไปข้างหน้ากับแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

                             - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม

                             - ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

                             - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน

                             - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง ราคากลางโครงการเพิ่มศักยภาพการบริการระบบงานเพื่อบริการประชาชน (ระยะที่ ๒)  

                             - ประกาศกรมฯ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม)  

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลการขอรับการช่วยเหลือเยียวยาระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

                             - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน การจัดการองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากร กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ( e-Learning ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มศักยภาพการบริการระบบงานเพื่อบริการประชาชน (ระยะที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อาวุธ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือนแรก (ครั้งที่ ๒)  

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนในรูปแบบมัลติมีเดีย ระยะที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการติดตามสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ตามโครงการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง ราคากลางประกวดราคาจ้างโครงการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลการขอรับการช่วยเหลือเยียวยาระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลการขอรับการช่วยเหลือเยียวยาระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการส่งเสริมสิทธิแก่ผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนคดีอาญา (ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๔/๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม)  

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อาวุธ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือนแรก (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง ประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

                             - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (เพิ่มเติม)  

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

                             - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม

                             - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (เพิ่มเติม)  

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

                          ด้านการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563

                                                - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562

                          ด้านบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562

                             - ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                             - ประกาศ รายขื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรรม (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

                             - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ เกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                             - ประกาศ รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

                             - ประกาศ รายชื่อผู้สมัครบุคคลภายนอกเป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรรม (ส่วนกลาง)ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือก เป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรรม (ส่วนกลาง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

                             - ประกาศ แจ้งสถานที่รายงานตัวเพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และทดสอบความรู้อาวุธศึกษา และทักษะการใช้อาวุธปืน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ(ด้านคุ้มครองพยาน) สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                             - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และการทดสอบความรู้อาวุธศึกษา และทักษะการใช้อาวุธปืน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ(ด้านคุ้มครองพยาน) สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                             - ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรรม (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

                             - ประกาศ รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

                             - ประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ (ด้านคุ้มครองพยาน) สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                             - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคล และผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

                             - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น (ตำแหน่งเลขานุการกรม และตำแหน่งผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ)  

                             - ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                             - ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเลือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                             - ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                             - ประกาศ รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม

                             - ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                             - ประกาศ รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

                             - ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม ระดับเชี่ยวชาญ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินบุคคล และผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุุคคล และผลงานเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเลือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชียวชาญ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) เพื่อคัดเลือกบุคคล เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบภาคปฏิบัติ สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเลือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชา ระดับชำนาญการพิเศษ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้นกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ (สอบภาคปฏิบัติและสอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                          ด้านบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563

                             - ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                             - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ หลักเกณฑ์การประเมิน กำหนด สถานที่เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และการทดสอบความรู้อาวุธศึกษาและทักษะการใช้อาวุธปืน เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

                             - ประกาศ รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวน

                             - ประกาศ รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม  

                             - ประกาศ รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวน  

                             - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบ เกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคล (คนพิการ) เข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิ

                             - ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

                             - ประกาศ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เรื่อง แจ้งเวลา และที่นั่งสอบ
ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่ตั้งบุคคล (คนพิการ) เข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                             - ประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล (คนพิการ) เข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                             - ประกาศ รับสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคล ระดับปฏิบัติการ

                             -  ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                                             - ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (คนพิการ) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

                             - ประกาศ เปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่ ในการสอบสัมภาษณ์
เพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินบุคคล และผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม ระดับเชี่ยวชาญ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                             - ประกาศ เปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่ ในการสอบสัมภาษณ์
เพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินบุคคล และผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

                             - ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                             - ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ หรือ ระดับชำนาญการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                             - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคล และผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

                             - ประกาศ ราชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

                             - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือ ระดับชำนาญการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                             - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (คนพิการ) สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                             - ประกาศ เปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่ ในการสอบสัมภาษณ์
เพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินบุคคล และผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม ระดับเชี่ยวชาญ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                             - ประกาศ เปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่ ในการสอบสัมภาษณ์
เพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินบุคคล และผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

                             - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือ ระดับชำนาญการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                             - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคล และผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

                             - ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม ระดับเชี่ยวชาญ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                             - ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (คนพิการ) สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                             - ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                             - ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือระดับชำนาญการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                             - ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม ระดับเชี่ยวชาญ (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ)  

                             - ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                             - ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ

                             - ประกาศ รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

                             - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกบุคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                             - ประกาศ รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม

                             - ประกาศ รับสมัครบุคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                             - ประกาศ รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม

                             - ประกาศ รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม 

                             - ประกาศ รายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                          ด้านการจัดหาพัสดุ

                                                - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
                                                - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ 
                                                - ประกาศกรมฯ เรื่อง ประกาศชี้แจงข้อสอบถาม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพพื้นที่ ๒ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพื้นที่ ๒ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพื้นที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง ชี้แจงข้อสอบถาม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพื้นที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
  

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ ๒ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ ๒)  

                             - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑

                             - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑

                             - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑

                             - กฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.๒๕๖๐

                             - กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐

                             - กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ.๒๕๖๐

                             - กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

                             - กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.๒๕๖๐

                             - กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๖๐

                             - กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ.๒๕๖๐

                             - กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ.๒๕๖๐

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชน ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายในกรมให้รองรับการใช้งานผ่านเลขบัตรประชาชน ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนในรูปแบบมัลติมีเดีย ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ที่ประกาศเผยแพร่แล้ว

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (โครงการพัฒนาชุดความรู้ด้านกฎหมายสำหรับประชาชน)  

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โครงการจัดทำรายงานประเทศตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี ฉบับที่ ๒ (ระยะที่ ๒)  

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของประเทศไทย ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ฉบับที่ ๓ (ระยะที่ ๒)  

                             ประกาศกรมฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๑ (จ้างเหมาดำเนินการจัดสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ)  

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพื้นที่ ๒)

                                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑)  

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒)  

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๓)

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพิ่มเติม (จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ ๑)  

                             - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

                             - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

                             - รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

                             - รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                             - เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๕๒ ง ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๒ เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๒

                             - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐

                                            - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐

                             - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

                             - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

                             - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

                             - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐

                             - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐

                             - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐

                             - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐

                             - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑

                             - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐

                                                - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐

                             - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑

                             - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐

                             - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐

                          ด้านการให้บริการประชาชน

                             - คู่มือการใช้งานระบบให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

                             - คู่มือการปฏิบัติงาน

                             - คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนงานพัฒนากฎหมาย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                             - คู่มือการปฏิบัติงาน กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ

                             - คู่มือการปฏิบัติงาน ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน

                             - คู่มือการปฏิบัติงาน สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยทางคดีอาญา

                             - คู่มืองานบริการด้านยุติธรรมสำหรับประชาชน

                             - คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔

                             - แนวปฏิบัติในการดำเนินการเรื่องร้องเรียนหน่วยงาน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                             - มาตรฐานการดำเนินการเรื่องร้องเรียนหน่วยงาน กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ

                             - มาตรฐานกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เรื่องการรับเรื่องราวร้องทุกข์และให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน รวมระยะเวลา ๔ ขั้นตอน (๓๕วันทำการ)  

                             - รายงานผลการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนตามประกาศ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                             - รายงานแสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐

                             - ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน

                             - มาตรฐานกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เรื่องการรับเรื่องราวร้องทุกข์และให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน รวมระยะเวลา ๔ ขั้นตอน (๓๕ วันทำการ)  

                             - รายงานผลการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนตามประกาศ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                             - รายงานแสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐

                             - ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน

                          ด้านการบริหารงานของหน่วยงาน

                             - แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

                             - รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

                             - รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

                             - รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

                             - วิสัยทัศน์และพันธกิจของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                             - กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ.๒๕๖๑

                             - คู่มือ ITA ปี ๒๕๖๑ ปรับปรุงวันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๖๐

                             - กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ.๒๕๔๕

                             - คำสั่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ที่ ๓๐/๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่ โครงสร้างการแบ่งงานภายในของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                             - คู่มือการปฏิบัติงาน กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ 

                                                - คู่มือการปฏิบัติงาน กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท(ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน)  

                             - คู่มือการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ..๒๕๕๘ที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ..๒๕๔๔

                             - คู่มือการปฏิบัติงาน สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยทางคดีอาญา

                             - ประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินการเรื่องร้องเรียนหน่วยงานของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                             - ประกาศมาตรฐานการดำเนินการเรื่องร้องเรียนหน่วยงาน กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ

                             - แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

                             - แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

                             - ระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพว่าด้วยการประสานงานการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท พ.ศ.๒๕๕๓

                             - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงิน ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา (พ.ศ. ๒๕๔๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

                             - ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการคุ้มครองพยานตามมาตรการพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๘

                             - ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยเครือข่ายและอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พ.ศ.๒๕๔๘

                             - ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่รัฐจัดหาให้แก่ผู้ต้องหาในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๕๐

                             - ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๕๐

                             - ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยกำหนดแนวปฏิบัติการคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๘

                             - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
พ.ศ.๒๕๕๒

                             - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๒

                             - รายงานผลการดำเนินงานกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (DOC)  

                             - แต่งตั้งคณะทำงานตอบแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์สำหรับการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

                          ด้านการบริหารงบประมาณ

                             - แผนปฏิบัติการประจำเดือน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                                                - รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

                             - รายงานผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

                             - รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - ธันวาคม ๒๕๕๙)  

                             - รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำไตรมาสที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - มีนาคม ๒๕๖๐)  

                             - รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐ - ธันวาคม ๒๕๖๐)
  

                             - รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำไตรมาสที่ ๓ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - มิถุนายน ๒๕๖๐)
  

                             - รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำไตรมาสที่ ๔ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๐)
  

                             - รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ไตรมาสที่ ๒

                          ด้านบริหารงานบุคคล

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ส่วนกลาง)  

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครบุคคลภายนอกเป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรรม (ส่วนกลาง) ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือก เป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรรมประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในตำแหน่งพนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (คนพิการ)  

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) ในตำแหน่งพนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคล และผลงานเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ เกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและแผนปฏิบัติการ ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง ประกาศการเลื่อนรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและปฏิบัติการ ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและประเมินสมรรถภาพพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานคุ้มครองพยาน เพื่อทำหน้าที่คุ้มครองความปลอดภัยแก่พยานในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                             - มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากร (ข้อบังคับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ)  

                             - หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงานของบุคลากร (ข้อบังคับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ)

                             - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป กรมคุ้มครองสิทธิปละเสรีภาพ พ..๒๕๖๐

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)  

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 
                                                - ประกาศกรมฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง ประกาศรับสมัครรับการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาคอมพิวเตอร์ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                             - ประกาศกรมฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                          ด้านการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

                                                - รายงานการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

                             - สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)  

                             - รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน-ระดับองค์กร รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                             - รายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติราชการรอบ ๖ เดือน ประจำปี ๒๕๖๑ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                             - รายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติราชการรอบ ๙ เดือน ประจำปี ๒๕๖๑ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                             - หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๐

                   กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

                   กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

                   กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

                   กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

                   กำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

สัญญาอื่น ๆ

           สัญญาอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

                   สัญญาเช่าสถานที่เก็บพัสดุพร้อมบริการจัดเก็บของสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินฯ

                   สัญญาเช่าสถานที่เก็บพัสดุพร้อมบริการจัดเก็บของสำนักงานเลขานุการกรม

                   สัญญาเช่าบริการระบบสายด่วนคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                   สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                   สัญญาเช่าสถานที่เก็บพัสดุพร้อมบริการจัดเก็บของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                   สัญญาเช่าอาคารสถานที่ปฏิบัติงานของสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพื้นที่ 1

                   สัญญาเช่าอาคารสถานที่ปฏิบัติงานของสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพื้นที่ 3

                   สัญญาเช่าอาคารสถานที่ปฏิบัติงานของสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพื้นที่ 4

                   สัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                   สัญญาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง)

                   สัญญาจัดจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

                   สัญญาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รถนั่งส่วนกลาง)

                   สัญญาจัดจ้างโครงการเพิ่มศักยภาพระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศ

                   สัญญาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์)

                   สัญญาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เครื่องพิมพ์)

                   สัญญาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โน๊ตบุ๊ค/เครื่องพิมพ์/เครื่องสำรองไฟ)

                   สัญญาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ตามโครงการคาราวานคุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิธีชีวิตแห่งความเป็นธรรม รายการกระเป๋าและหมวก จำนวน 5,000 ชุด

                   สัญญาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ตามโครงการคาราวานคุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิธีชีวิตแห่งความเป็นธรรม รายการรวมภาพอินโฟกราฟฟิก จำนวน 5,000 เล่ม

                   สัญญาซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการวินโดว์ (SOFWARE)

                   สัญญาจ้างผลิตและออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

                   สัญญาจัดจ้างตามโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนในรูปมัลติมีเดีย

                   สัญญาจ้างเพิ่มศักยภาพการบริการระบบงานเพื่อบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

                   สัญญาจ้างปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายในกรมให้รองรับการใช้งานผ่านบัตรประชาชน

                   สัญญาจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ตามโครงการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม คุ้มครอง และสร้างหลักประกันสิทธิและเสรีภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

                   สัญญาจ้างที่ปรึกษาตามโครงการจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4

                   สัญญาจ้างที่ปรึกษาตามโครงการจัดทำรายงานประเทศตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรี ฉบบที่ 2(ระยะ ที่ 2)

                   สัญญาจ้างที่ปรึกษาตกลงรับจ้างปฏิบัติงานตามโครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของประเทศตามกติการะหว่างประเทศด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

                   สัญญาจ้างตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชน

                   สัญญาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

                   สัญญาจ้างปฏิบัติงานตามโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล

                   สัญญาจ้างผลิตชุดความรู้ด้านกฎหมายสำหรับประชาชน ตามโครงการพัฒนาชุดความรู้ด้านกฎหมายสำหรับประชาชน

                   สัญญาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการสายด่วนยุติธรรม

                   สัญญาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

                   สัญญาจ้างที่ปรึกษาปฏิบัติงานจัดทำร่างแนวทางการเปิดโอกาสให้ผู้ต้องโทษในคดีอาญาและบุคคลล้มละลายให้สามารถเข้าทำงานในหน่วยงานต่างๆ

                   สัญญาจ้างที่ปรึกษาปฏิบัติงานตามโครงการ ศึกษาการเพิ่มดุลยพินิจให้กับศาลในฐานความผิดที่มีอัตราโทษประหารชีวิตสถานเดียวหรือลดฐานความผิดที่มีอัตราโทษประหารชีวิตและเสนอแนะมาตรการอื่นที่เหมาะสมมารองรับ

                   สัญญาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพื้นที่ 2 

           สัญญาอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

                  สัญญาเช่าสถานที่เก็บพัสดุพร้อมบริการจัดเก็บของสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา

                  สัญญาเช่าสถานที่เก็บพัสดุพร้อมบริการจัดเก็บของสำนักงานเลขานุการกรม

                  สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

                  สัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

                  สัญญาเช่าบริการระบบสายด่วนคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

                  สัญญาเช่าอาคารสถานที่ปฏิบัติงานของสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาคกลาง

                  สัญญาเช่าอาคารสถานที่ปฏิบัติงานของสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาคเหนือ

                  สัญญาเช่าอาคารสถานที่ปฏิบัติงานของสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาคใต้

                  สัญญาจ้างที่ปรึกษาตามโครงการจัดทำรายงานประเทศตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือที่ย้ำยีศักดิ์ศรี ฉบับที่ 2 (ระยะที่ 3)

                  สัญญาจ้างที่ปรึกษาตามโครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินของประเทศไทยตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ฉบับที่ 3 (ระยะที่ 1)

                  สัญญาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

                   สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

                   สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ประมวลผลระบบคอมพิวเตอร์

                   สัญญาจ้างพัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการส่งเสริมสิทธิจ้างพัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายค่าตอบทนการส่งเสริมสิทธิแก่ผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนคดีอาญาฯธิแก่ผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนคดีอาญาฯ

                   สัญญาจ้างโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนในรูปแบบมัลติมีเดีย

                   สัญญาจ้างทำงานพัฒนาข้อมูลเพื่อการติดตามสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ตามโครงการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

                   สัญญาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพ

                   - สัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประจำปีงบ 62 (ครั้งที่ 1)

                   สัญญาจ้างผลิตแผ่นพับประชาสัมพันธ์ และสื่อการเรียนรู้ด้านสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน

                   สัญญาจ้างผลิตถุงผ้าใส่เอกสารประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                   สัญญาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากร กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                   สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชน กิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ

                   สัญญาจ้างโครงการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลการขอรับการช่วยเหลือเยียวยาระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                   สัญญาจ้างโครงการเพิ่มศักยภาพการบริการระบบงานเพื่อบริการประชาชน (ระยะที่ ๒) โดยวิธีคัดเลือก

                   สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการเตรียมความพร้อมดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ...

                   สัญญาจ้างผลิตชุดสื่อประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจและกฎหมายให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพให้แก่ประชาชน

                   สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

                   สัญญาจ้างผลิตเอกสารเผยแพร่ความรู้และสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน

                   สัญญาจ้างผลิตสื่อแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๖) ตามโครงการก้าวไปข้างหน้ากับแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๖)

                   สัญญาจ้างผลิตสื่อแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๖)

                   สัญญาจัดซื้อระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด hyper-Converged (HCI)

                   สัญญาสิทธิ์การใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   สัญญาจ้างจัดงานวิชาการ "มหกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเรื่องสิทธิ"

           สัญญาอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

                   สัญญาเช่าสถานที่เก็บพัสดุพร้อมบริการจัดเก็บของสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา

                   สัญญาเช่าสถานที่เก็บพัสดุพร้อมบริการจัดเก็บของสำนักงานเลขานุการกรม

                   สัญญาจ้างทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารที่ทำการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                   สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                   สัญญาเช่าระบบสายด่วนคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                   สัญญาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบแรก)

                   สัญญาจัดจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจกรมฯ

                   สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กิจกรรมที่ 2 การศึกษาความเหมาะสมการตรากฎหมายรับรองกลไกขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชน

                   สัญญาจัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

                   สัญญาจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

                   สัญญาจัดจ้างโครงการปรับปรุงเว็บไซต์กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                   สัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบเดือน 1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563)

                   สัญญาเช่าบริการระบบสายด่วนคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

                   สัญญาเช่าสถานที่เก็บพัสดุพร้อมบริการจัดเก็บของสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินฯ

                   สัญญาเช่าสถานที่เก็บพัสดุพร้อมบริการจัดเก็บของสำนักงานเลขานุการกรม

                   สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบเดือน 1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563)

                   - สัญญาจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบและจัดการฐานข้อมูลงานบริการของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                   สัญญาจัดจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศกลางสำหรับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

                   - สัญญาจัดจ้างทำงานผลิตคลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

                   - สัญญาจัดจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศการคุ้มครองพยาน 

                   - สัญญาจัดจ้างที่ปรึกษาตามโครงการสื่อเรียนรู้เพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล 

                   - สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการทำหลักสูตรฝึกอบรมเทคนิคการจัดกระบวนการและทักษะการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

                   - สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 

                   - สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน 

                   - สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องสแกนเนอร์ 

                   - สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ 

                   - สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ 

                   - สัญญาจัดจ้างผลิตชุดสื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้ด้านสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน รายการออกแบบและผลิตชุดสื่อการเรียนรู้ด้านสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน

                   - สัญญาจัดจ้างผลิตชุดสื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้ด้านสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน รายการออกแบบและผลิตชุดสื่อการเรียนรู้ด้านสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน และรายการผลิตและออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ของที่ระลึก

                   - สัญญาจัดจ้างผลิตชุดสื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้ด้านสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน รายการผลิตคลิปสั้น (VIRAL CLIP) เชิงละครและหรือสารคดีให้ความรู้เชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน

                   - สัญญาจัดจ้างผลิตชุดสื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้ด้านสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน รายการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Motion Graphic

                   - สัญญาจัดจ้างตามโครงการพัฒนาระบบจัดการขอความยินยอม และระบบจัดการคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ระยะที่ 1

                   - สัญญาจัดจ้างตามโครงการปรับปรุงระบบการบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการส่งเสริมสิทธิแก่ผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนคดีอาญา

                   - สัญญาจัดซื้อตามโครงการสนับสนุนประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

                   - สัญญาจัดจ้างทำงานโครงการพัฒนาระบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

เอกสารอื่น ๆ ที่ต้องรายงาน

ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ

การประเมินผลการให้บริการศูนย์/ถาม-ตอบ

           แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ

           สรุปผลความพึงพอใจ

                   ผลการสำรวจความพึงพอใจ

           สถิติเข้าใช้บริการ

                   สถิติผู้เข้าใช้บริการ 2561

                              สถิติผู้เข้าใช้บริการ 2562

                              สถิติผู้เข้าใช้บริการ 2563

          กระดานถาม-ตอบ/ข้อคิดเห็น