กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ขึ้น ประกอบด้วย (1) การบริหารทรัพยากรบุคคล
ต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของกรม (2) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรมีความเหมาะสมตอบสนองต่อการปฏิบัติหน้าที่ (3) การสรรหา
บรรจุ แต่งตั้งบุคลากร ต้องมีสมรรถนะเหมาะสมเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ ก.พ.กำหนด (4) การประเมินผลการปฏิบัติงาน ต้องมีความสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารงาน
(5) การสร้างระบบแรงจูงใจ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน (6) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน ต้องสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาภาพชีวิตบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติให้เกิดความยั่งยืนต่อไป