กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"
 พฤษภาคม 2562 คดีหมายเลขดำที่ 2147/2561
 พฤษภาคม 2562 คดีหมายเลขดำที่ 1480/2561
 พฤษภาคม 2562 คดีหมายเลขดำที่ 1985/2561
 พฤษภาคม 2562 คดีหมายเลขดำที่ 2094/2561
 พฤษภาคม 2562 คดีหมายเลขดำที่ 2056/2561
 พฤษภาคม 2562 คดีหมายเลขดำที่ 2187/2561
 พฤษภาคม 2562 คดีหมายเลขดำที่ 24/2562
 พฤษภาคม 2562 คดีหมายเลขดำที่ 52/2562
 พฤษภาคม 2562 คดีหมายเลขดำที่ 119/2562

 พฤษภาคม 2562 คดีหมายเลขดำที่ 121/2562

 

 เมษายน 2562 คดีหมายเลขดำที่ 1994/2561
 เมษายน 2562 คดีหมายเลขดำที่ 2095/2561
 เมษายน 2562 คดีหมายเลขดำที่ 1988/2561
 เมษายน 2562 คดีหมายเลขดำที่ 2073/2561

 เมษายน 2562 คดีหมายเลขดำที่ 1941/2561

 

 มีนาคม 2562 คดีหมายเลขดำที่ 1921/2561
 มีนาคม 2562 คดีหมายเลขดำที่ 1965/2561
 มีนาคม 2562 คดีหมายเลขดำที่ 1172/2561
 มีนาคม 2562 คดีหมายเลขดำที่ 1603/2561
 มีนาคม 2562 คดีหมายเลขดำที่ 1834/2561
 มีนาคม 2562 คดีหมายเลขดำที่ 787/2561
 มีนาคม 2562 คดีหมายเลขดำที่ 1840/2561

 มีนาคม 2562 คดีหมายเลขดำที่ 1657/2561

 

 กุมภาพันธ์ 2562 คดีหมายเลขดำที่ 1835/2561
 กุมภาพันธ์ 2562 คดีหมายเลขดำที่ 1534/2561
 กุมภาพันธ์ 2562 คดีหมายเลขดำที่ 1656/2561
 กุมภาพันธ์ 2562 คดีหมายเลขดำที่ 1658/2561

 กุมภาพันธ์ 2562 คดีหมายเลขดำที่ 1708/2561

 

 มกราคม 2562 คดีหมายเลขดำที่ 1479/2561

 มกราคม 2562 คดีหมายเลขดำที่ 1169/2561

 มกราคม 2562 คดีหมายเลขดำที่ 1486/2561

 

 ธันวาคม 2561 คดีหมายเลขดำที่ 974/2561

 ธันวาคม 2561 คดีหมายเลขดำที่ 1270/2561

 ธันวาคม 2561 คดีหมายเลขดำที่ 1272/2561

 

 พฤศจิกายน 2561 คดีหมายเลขดำที่ 1221/2561

 พฤศจิกายน 2561 คดีหมายเลขดำที่ 973/2561

 พฤศจิกายน 2561 คดีหมายเลขดำที่ 1228/2561

 พฤศจิกายน 2561 คดีหมายเลขดำที่ 1229/2561

 

 ตุลาคม 2561 คดีหมายเลขดำที่ 794/2561

 ตุลาคม 2561 คดีหมายเลขดำที่ 788/2561

 ตุลาคม 2561 คดีหมายเลขดำที่ 823/2561

 ตุลาคม 2561 คดีหมายเลขดำที่ 1091/2561

 ตุลาคม 2561 คดีหมายเลขดำที่ 951/2561

 ตุลาคม 2561 คดีหมายเลขดำที่ 681/2561

 ตุลาคม 2561 คดีหมายเลขดำที่ 864/2561