กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

1. บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่..)  พ.ศ....

2.ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 กับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ที่ผ่านการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

3.ข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(ฉบับที่กระทรวงยุติธรรมเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาเสร็จในวาระสามแล้ว)

4.แบบฟอร์มการรับฟังการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....