กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

คู่มือการดำเนินโครงการ "ส่งเสริมการระงับข้อพิพาทเพื่ออำนวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน" พ.ศ.2557

  Download ← คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด


                  แบบคำร้องขอ                            บันทึกข้อตกลงการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท

                                         

Download ← คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด          Download ← คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด 


 แบบสรุปผลการดำเนินการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน          แบบสรุปผลการดำเนินการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทจังหวัด

                                                       

 Download ← คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด                                        Download ← คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด


 

แผ่นผับขั้นตอนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท


    Download    คลิกที่นี่

 

» แบบคำร้องขอให้ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท            Download   คลิกที่นี่

 • ระเบียบกรมฯว่าด้วยประสานงานการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๕๓

Download  < คลิ๊กที่นี่

คู่มือเสริมสร้างศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท

      Download ← คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

 


คู่มือบริหารโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน ประจำปี 2556

       Download ← คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด