กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

แบบฟอร์มทวนสอบข้อมูลศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ดัวอย่างขั้นตอนและวิธีการทวนสอบข้อมูล

1. ทวนสอบข้อมูลภาคเหนือ

2. ทวนสอบข้อมูลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3. ทวนสอบข้อมูลภาคภาคกลาง

4. ทวนสอบข้อมูลภาคใต้