กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

ภายใต้ โครงการค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ(คาราวานคุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม)กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่และงานบริการโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพตามกฎหมาย รวมถึงส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย และให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย รวดเร็ว โปร่งใส และทั่วถึง

 

S 112721924