กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

   

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท             ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี
สิทธิได้รับคำปรึกษาทางกฎหมาย     ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี
สิทธิพยานในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา  พ.ศ.2546 ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี
สิทธิ...เด็กหรือเยาวชนในชั้นสอบสวนคดีอาญา  ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี
สิทธิผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี
สิทธิผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนคดีอาญา ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี
สิทธิร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี