กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ ขอประชาสัมพันธ์!!! เพื่อให้บุคลากร ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ให้ความร่วมมือ ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับทราบถึง วิสัยทัศน์ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์การของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562 (Public Sector Management Quality Award : PMQA) ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

 

วิสัยทัศน์

“สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชน และได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม”

 

ค่านิยม : "TOPS"

T = Team work

O = Organization Of Learning

P = Professional

S = Service Mind

 

วัฒนธรรมองค์การ : RLPD

R = Responsibility

L = Leadership

P = Professional

D = Development

 

#วิสัยทัศน์ #ค่านิยม#วัฒนธรรมองค์การ#PMQA #RLPD#กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ#หมวด1การนำองค์การ