กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

จัดสรรเงินงบประมาณเบิกจ่ายแทนกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 อ่านที่นี่!!!

ดาวน์โหลดแบบรายงาน

กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร. 0 2141 2802 ,0 2141 2804

ภูมิภาคส่งไปรษณีย์มาที่ :

สำนักงานเลขานุการกรมฯ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร เอ)
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

 

ร่วมลงชื่อเพื่อสนับสนุน ร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. ... ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ส่งกลับมาที่ ศูนย์คุ้มครองผู้มีความหลากหลายทางเพศ กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมการระงับข้อพิพาท กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เลขที่120 หมู่3 ชั้น3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤกธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10120

หรือติดต่อนายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมการระงับข้อพิพาท

โทรศัพท์ 081-984 2324 โทรสาร 02-2459661

Subcategories