กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561


ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง

3.1 ทบทวนระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

3.2 การดำเนินงานตามโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมคุ้มครองสิทธิและ           เสรีภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เกี่ยวกับการเสนอร่าง TOR)

     3.2.1 โครงการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

      3.2.2 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพ (ไม่ใช่โครงการ)

     3.2.3 โครงการเพิ่มศักยภาพคลินิกยุติธรรม

      3.2.4 โครงการเพิ่มศักยภาพการบริการระบบงานเพื่อบริการประชาชน (ระยะที่ 2)

      3.2.5 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนในรูปแบบมัลติมีเดีย ระยะที่ 2

      3.2.6 โครงการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลการขอรับการสนับสนุนในการช่วยเหลือเยียวยาระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

      3.2.7 โครงการพัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการส่งเสริมสิทธิแก่ผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนคดีอาญา (ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134/1)

      3.2.8 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากร กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (e-Learning)

3.3 ติดตามการมอบหมายงานของอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

การจัดทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563