กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2563

เอกสารแนบ 1

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กกม  ได้รับเอกสารแล้ว

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กพร   ได้รับเอกสารแล้ว

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กพส   ได้รับเอกสารแล้ว

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กยผ   ได้รับเอกสารแล้ว

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กสป   ได้รับเอกสารแล้ว

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กสร    ได้รับเอกสารแล้ว

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กสส    ได้รับเอกสารแล้ว

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชช      ได้รับเอกสารแล้ว

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตน      ได้รับเอกสารแล้ว

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ศพท   

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สคพ     ได้รับเอกสารแล้ว

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สชง      ได้รับเอกสารแล้ว

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สลก      ได้รับเอกสารแล้ว

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สคส ภาคกลาง

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สคส ภาคตะวันอออก ได้รับเอกสารแล้ว

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สคส ภาคตะวันอออกเฉียงเหนือ ได้รับเอกสารแล้ว

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สคส ภาคเหนือ ได้รับเอกสารแล้ว

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สคส ภาคใต้ ได้รับเอกสารแล้ว

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สยจ กระบี่ ได้รับเอกสารแล้ว

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สยจ กาฬสินธุ์ ได้รับเอกสารแล้ว

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สยจ กำแพงเพรช ได้รับเอกสารแล้ว

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สยจ จันทบุรี ได้รับเอกสารแล้ว

แแบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สยจ ฉะเชิงเทรา

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สยจ ชลบุรี ได้รับเอกสารแล้ว

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สยจ ชัยนาท ได้รับเอกสารแล้ว

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สยจ ชัยภูมิ

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สยจ ชุมพร ได้รับเอกสารแล้ว

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สยจ เชียงราย ได้รับเอกสารแล้ว

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สยจ เชียงใหม่ สาขาฝาง

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สยจ ตรัง ได้รับเอกสารแล้ว

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สยจ ตราด ได้รับเอกสารแล้ว

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สยจ ตาก สาขาแม่สอด

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สยจ ตาก

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สยจ นครปฐม ได้รับเอกสารแล้ว

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สยจ นครพนม  ได้รับเอกสารแล้ว

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สยจ นครราชสีมา

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สยจ นครศรีธรรมราช

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สยจ นครสวรรค์

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สยจ น่าน ได้รับเอกสารแล้ว

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สยจ บึงกาฬ

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สยจ บุรีรัมย์ ได้รับเอกสารแล้ว

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สยจ ปทุมธานี ได้รับเอกสารแล้ว

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สยจ ประจวบคีรีขันธ์ ได้รับเอกสารแล้ว

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สยจ ปัตตานี  ได้รับเอกสารแล้ว

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สยจ พะเยา  ได้รับเอกสารแล้ว

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สยจ พังงา ได้รับเอกสารแล้ว

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สยจ พัทลุง ได้รับเอกสารแล้ว

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สยจ พิษณุโลก ได้รับเอกสารแล้ว

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สยจ เพชรบุรี

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สยจ เพชรบูรณ์ ได้รับเอกสารแล้ว

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สยจ แพร่ ได้รับเอกสารแล้ว

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สยจ ภูเก็ต ได้รับเอกสารแล้ว

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สยจ มหาสารคาม

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สยจมุกดาหาร ได้รับเอกสารแล้ว

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สยจ แม่ฮองสอน ได้รับเอกสารแล้ว

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สยจ ยโสธร ได้รับเอกสารแล้ว

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สยจ ยะลา   ได้รับเอกสารแล้ว

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สยจ ยะลา  สาขาเบตง ได้รับเอกสารแล้ว

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สยจ ร้อยเอ็ด

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สยจ ระยอง ได้รับเอกสารแล้ว

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สยจ ราชบุรี ได้รับเอกสารแล้ว

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สยจ ลำปาง ได้รับเอกสารแล้ว

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สยจ ลำพูน ได้รับเอกสารแล้ว

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สยจ เลย ได้รับเอกสารแล้ว

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สยจ ศรีสะเกษ ได้รับเอกสารแล้ว

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สยจ สกนนคร

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สยจ สมุทรปราการ ได้รับเอกสารแล้ว

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สยจ สมุทรสงคราม

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สยจ สมุทรสาคร ได้รับเอกสารแล้ว

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สยจ สระแก้ว ได้รับเอกสารแล้ว

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สยจ สระบุรี ได้รับเอกสารแล้ว

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สยจ สิงห์บุรี ได้รับเอกสารแล้ว

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สยจ สุโขทัย  ได้รับเอกสารแล้ว

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สยจ สุพรรณบุรี ได้รับเอกสารแล้ว

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สยจ สุราษร์ธานี สาชาเกาะสมุย

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สยจ สุราษร์ธานี

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สยจ สุรินทร์ สาขารัตนบุรี ได้รับเอกสารแล้ว

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สยจ สุรินทร์ ได้รับเอกสารแล้ว

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สยจ หนองคาย ได้รับเอกสารแล้ว

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สยจ หนองบัวลำภู

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สยจ อ่างทอง ได้รับเอกสารแล้ว

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สยจ อำนาจเจริญ

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สยจ อุตรดิคถ์

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สยจ อุทัยธานี ได้รับเอกสารแล้ว

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สยจ กาญจนบุรี

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สยจ นครนายก ได้รับเอกสารแล้ว

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สยจ ระนอง ได้รับเอกสารแล้ว

**เนื่องจากไม่มีข้อมูลในระบบ

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สยจ นนทบุรี ได้รับเอกสารแล้ว

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สยจ อุบลราชธานี

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สยจ อุดรธานี

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สยจ ลพบุรี

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สยจ พิจิตร

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สยจ นราธิวาส

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สยจ สตูล

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สยจ สงขลา 

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ไม่ระบุผู้ครอบครอง

เอกสารแนบ 2

เอกสารแนบ 3