กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

แจ้งเวียนประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน
ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ กคส.และประกาศ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ลำดับที่ สำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ ไฟล์ทับซ้อน ไฟล์ร้องเรียน
1 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ RLPD1 RLPD2
2 สำนักงานคุ้มครองพยาน wpo1 wpo2
3 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ L1 L2
4 กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ F1 F2
5 สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา AAA1 AAa2
6 สำนักงานเลขานุการกรม bb1 bb2
7 กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ cc1 cc2
8 กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท dd1 dd2
9 กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ E1 E2
10 กองยุทธศาสตร์และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ gg1 gg2
11 กลุ่มกฎหมาย h1 h2
12 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร i1 i2
13 กลุ่มตรวจสอบภายใน j1 j2
14 ศูนย์ข้อมูลและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ K1 K2