กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

มติเวียนขอความเห็นชอบจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

Action Plan IT

1. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลช่วยเหลือผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมแบบครบวงจร ตามมาตรฐานสากล ระยะที่ 1 (งบบูรณาการ)

2. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการบริหารจัดการประชุม/สัมมนาในรูปแบบครบวงจร(E-Seminar/Meeting)

3. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานบริการของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและการบูรณาการระบบโครงสร้างแบบรวมศูนย์

4. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ

5. โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (www.rlpd.go.th / www.humanrightscenter.go.th)

6. โครงการค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

7. รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเตรียมดำเนินการจัดซื้อ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

*เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561

*หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา