กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

เอกสาร วาระการประชุมผบ.กคส.ครั้งที่ 9/2561

เอกสาร สำนักงานเลขานุการกรม

เอกสาร สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา

เอกสาร สำนักงานคุ้มครองพยาน

เอกสาร กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ

เอกสาร กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ

เอกสาร กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท

เอกสาร กองส่งเสริมสิทธิมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

เอกสาร กองยุทธศาสตร์และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เอกสาร กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

เอกสาร สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 1

เอกสาร สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 2

เอกสาร สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 3

เอกสาร สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 4

เอกสาร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

เอกสาร กลุ่มตรวจสอบภายใน

เอกสาร กลุ่มนิติการ

เอกสาร กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ

เอกสาร ศูนย์ข้อมูลและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เอกสาร การประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามงปม.ปีงปม. 61 ครั้งที่ 9/2561