กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

เอกสาร วาระการประชุมผบ.กคส.ครั้งที่ 7/2561

เอกสาร รายงานการประชุมผบ.กคส. ครั้งที่ 6/2561

เอกสาร สำนักงานเลขานุการกรม

เอกสาร กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร

เอกสาร กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เอกสาร กลุ่มงานวินัยและพิทักษ์ระบบคุณธรรม

เอกสาร กลุ่มงานคลัง

เอกสาร กลุ่มงานบริหารพัสดุ

เอกสาร สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา

เอกสาร สำนักงานคุ้มครองพยาน

เอกสาร กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ

เอกสาร กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ

เอกสาร กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท

เอกสาร กองยุทธศาสตร์และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เอกสาร กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

เอกสาร สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาคกลาง

เอกสาร สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาคตะวันออก

เอกสาร สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เอกสาร สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาคเหนือ

เอกสาร สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาคใต้

เอกสาร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

เอกสาร กลุ่มตรวจสอบภายใน

เอกสาร กลุ่มกฎหมาย

เอกสาร กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ

เอกสาร ศูนย์ข้อมูลและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เอกสาร การประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามงปม.ปีงปม. 61 ครั้งที่ 7/2561