กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

วาระการประชุม ผบ.กคส.ครั้งที่ 2 ปี 2561

เอกสาร รายงานการประชุมผบ.กคส.ครั้งที่ 1/2561

เอกสาร สำนักงานเลขานุการกรม

เอกสาร สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา

เอกสาร สำนักงานคุ้มครองพยาน

เอกสาร กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ

เอกสาร กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ

เอกสาร กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท

เอกสาร กองส่งเสริมสิทธิมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

เอกสาร กองแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและสารสนเทศ

เอกสาร กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

เอกสาร สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 1

เอกสาร สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 2

เอกสาร สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 3

เอกสาร สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 4

เอกสาร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

เอกสาร กลุ่มตรวจสอบภายใน

เอกสาร กลุ่มนิติการ

เอกสาร กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ

เอกสาร คำอธิบายวิสัยทัศน์ กคส.

เอกสาร วาระการประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามงปม. ค.2 ปี 2561