Print
Parent Category: เอกสารดาวน์โหลด
Hits: 1789

 

แบบคำขอรับสิทธิ์การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ >> ดาวน์โหลด <<

แบบคำขอนำข้อมูลเข้าสู่เว็บไซต์  >> ดาวน์โหลด <<

แบบคำขอติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม >> ดาวน์โหลด <<

แบบคำขอบริการซ่อมระบบ ฮาร์ดแวร์ / ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์  >> ดาวน์โหลด<<

 

 คู่มือการยื่นคำร้องขอรับบริการขอรับสิทธิ์การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

9.3.2563

 

ตัวอย่างแบบคำขอรับสิทธิ์การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

 

คู่มือการยื่นคำร้องขอรับบริการนำข้อมูลเข้าสู่เว็บไซต์

web