กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายกและพื้นที่ใกล้เคียง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับข้าราชการ ศอ.บต.

สำหรับพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ สยจ.

กำหนดการ