กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

แบบฟอร์มคำของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปรับปรุง ณ ก.ย. 60)>>ดาวน์โหลด

 

แบบฟอร์มจัดลำดับความสำคัญของโครงการ/รายการ งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562>>ดาวน์โหลด

 

แบบฟอร์มเสนอโครงการเพื่อประกอบการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562>>ดาวน์โหลด

 

แบบฟอร์มจัดลำดับความสำคัญของโครงการ/รายการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562>>ดาวน์โหลด

 

หลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 (21 เม.ย. 60)>>ดาวน์โหลด

 

หลักเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ณ มีนาคม 2560)>>ดาวน์โหลด

 

หลักเกณฑ์ เเละอัตราค่าใช้จ่ายฯค่าตอบเเทน ใช้สอย วัสดุ ค่าสาธารณูปโภค(ม.ค. 60)>>ดาวน์โหลด

 

หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี>>ดาวน์โหลด