กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

1. คู่มือการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

2. คู่มือการบริหารจัดการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

3. คู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

4. คู่มือการเผยแพร่ข่าวสารของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพสู่สาธารณะ

5. คู่มือการปฏิบัติงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-DOC ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

6. คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง