กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

1. คู่มือการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

2. คู่มือการบริหารจัดการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

3. คู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

4. คู่มือการเผยแพร่ข่าวสารของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพสู่สาธารณะ

5. คู่มือการปฏิบัติงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-DOC ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

6. คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง