กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

ดาวน์โหลดแบบรายงาน

กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร. 0 2141 2802 ,0 2141 2804

ภูมิภาคส่งไปรษณีย์มาที่ :

สำนักงานเลขานุการกรมฯ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร เอ)
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210