กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรในการส่งเสริม คุ้มครอง และสร้างหลักประกันสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนสู่ความเป็นสากล" Vision “To be an organization for promotion, protection and guarantee of rights, liberties and human rights with a determination to achieve international standards.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี>>ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มจัดลำดับความสำคัญของโครงการ/รายการ ที่ของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แผนงานบูรณาการฯ) >>ดาวน์โหลด

แบบคำของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 >>ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มจัดลำดับความสำคัญของโครงการ/รายการ ที่ของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เบื้องต้น (Pre-celling)>>ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มเสนอโครงการเพื่อประกอบการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562>>ดาวน์โหลด

1. คู่มือการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

2. คู่มือการบริหารจัดการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

3. คู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

4. คู่มือการเผยแพร่ข่าวสารของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพสู่สาธารณะ

5. คู่มือการปฏิบัติงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-DOC ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

6. คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม