กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

ความเป็นมา ของกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ

งานส่งเสริมและพัฒนาสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนเป้าหมายอยู่ที่การเพิ่มสมรรถนะของประชาชน

          โดยการสร้างวัฒนธรรมสิทธิและเสรีภาพในสังคม ให้คนไทยตระหนักในสิทธิและหน้าที่ของตนตามที่กฎหมายรับรอง โดยมีบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐และแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามหลักการปกครองที่ใช้หลักนิติธรรม (Rule of law) ทำให้รัฐบาลต้องระมัดระวังการใช้กฎหมายและระเบียบที่ขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และการละเมิดสิทธิและเสรีภาพประชาชนโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งรัฐบาลต้องมีหน่วยงานในฝ่ายบริหาร ซึ่งก็คือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม เป็นเจ้าภาพดำเนินการ ภายใต้กลไกกำกับ ได้แก่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่มีหน้าที่กำกับ ตรวจสอบการดำเนินงานของฝ่ายบริหารอีกทั้งประชาคมนานาชาติก็จับตาอยู่อีกส่วนหนึ่ง ด้วยเหตุนี้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จึงมีหน้าที่ดำเนินการด้านสิทธิเสรีภาพตลอดจนการกำหนดท่าที่ในเรื่องดังกล่าวในการให้สัตยาบันกับองค์กรระหว่างประเทศที่ไทยเป็นภาคีเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยการมอบหมายของคณะรัฐมนตรีอีกส่วนหนึ่ง จึงต้องมีหน่วยงานบริหารเชิงนโยบายที่ดำเนินงานครอบคลุมเรื่องการกำหนดแนวทาง มาตรการ มาตรฐานการส่งเสริมสนับสนุน ติดตามประเมินผลสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และงานสิทธิมนุษยชน

         เมื่อได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพต้องมีการดำเนินการเพิ่มขึ้นจากขอบเขตสิทธิและเสรีภาพที่มีอยู่เดิม และหลายเรื่องมีการกำหนดสิทธิและเสรีภาพไว้ในกฎหมายเฉพาะเพื่อให้ง่ายต่อการปรับปรุง นอกจากนี้ การตื่นตัวเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่เริ่มมาตั้งแต่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ ทำให้ทางราชการต้องให้ความสำคัญกับการดำเนินงานของภาครัฐที่จะไม่ล่วงละเมิดสิทธิของประชาชนมากขึ้น ซึ่งกลยุทธ์ที่สำคัญ คือ การสร้างความสำนึกตระหนักเรื่องสิทธมนุษยชนซึ่งเป็นพื้นฐานแห่งสิทธิตามกฎหมายในภาคประชาชนและภาคเจ้าหน้าที่ของรัฐภารกิจที่เพิ่มขึ้นในลักษณะดังกล่าว กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพจึงได้มีการปรับปรุงกลุ่มภายในเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากสิทธิมนุษยชนเป็นพื้นฐานแห่งสิทธิและเสรีภาพ (สิทธิมนุษยชนในส่วนที่มีกฎหมายรองรับ คือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ) เพื่อให้ภารกิจสะท้อนลักษณะงานตามขอบเขตที่กรมรับผิดชอบ แต่ให้ครอบคลุมการดำเนินการเพื่อส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมาย สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชน การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนที่รัฐบาลจะต้องให้สัตยาบัน หรือให้สัตยาบันแล้วแต่ยังมิได้ตราเป็นกฎหมายภายในรองรับรวมทั้งสิทธิและเสรีภาพที่มีการบัญญัติเป็นกฎหมายรองรับแล้วซึ่งแนวการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนทั้งสองดังกล่าวมีพื้นฐานอยู่ที่การจัดวางระบบมาตรการกลไกในการทำให้องค์กรภาครัฐที่มีหน้าที่หรือใช้อำนาจปกครองอันจะมีผลไปกระทบหรือละเมิดสิทธิและเสรีภาพประชาชนตามรัฐธรรมนูญการจัดทำยุทธศาสตร์และมาตรการ กลไก รองรับให้ประชาชนพึงได้รับประโยชน์แห่งสิทธิเหล่านั้น นอกจากนี้ยังต้องประสานกับองค์กร ต่าง ๆ เช่นสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือกระทรวงการต่างประเทศฯลฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และยังต้องติดตามและจัดทำรายงานสถานะการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและสิทธิและเสรีภาพของประชาชนต่อรัฐบาลเป็นประจำทุกปี