Print
Parent Category: เอกสารเผยแพร่
Hits: 884

 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรสิทธิมนุษยชนสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
(หลักสูตรสิทธิมนุษยชนระดับพื้นฐาน)

 รุ่นที่ 3 วันที่ 21 - 26 เมษายน 2557
ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

 

Link 1 : http://goo.gl/Mb8qB7
Link 2 : http://goo.gl/1NXgd6