Print
Parent Category: เอกสารเผยแพร่
Hits: 701

 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรสิทธิมนุษยชนสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
(หลักสูตรสิทธิมนุษยชนระดับพื้นฐาน)

 รุ่นที่ 1 วันที่ 24-29 มีนาคม 2557
ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

 

Link 1 : http://goo.gl/ofJhxT
Link 2 : http://goo.gl/12Raqt