Print
Parent Category: เอกสารเผยแพร่
Hits: 2149

 Powerpoint การลงพื้นที่ทั้ง 4 ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร
เพื่อจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
"โทษประหารชีวิตยังจำเป็นต่อสังคมไทยหรือไม่

 

 มุมมองทางศานาต่อประเด็นโทษประหารชีวิต

 ประสบการณ์คดีในกระบวนการยุติธรรม

 นานาประเทศต่อประเด็นการยกเลิกโทษประหารชีวิต