กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

manualRLPDmanualRLPD63

1.หลักสูตรครู

1.1 สิทธมนุษย์ชนศึกษา ครูผู้จัดกระบวนการเรียรรู้ด้านสอทธิมนุษยชน

1.2 สิทธมนุษย์ชนศึกษา ครูผู้จัดกระบวนการเรียรรู้ด้านสอทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

2. หลักสูตรประขาขนและเจ้าหน้าทีรัฐ

2.1 หลักศูตรและคู่มือนักส่งเสริมสิทธิภาครัฐ ระดับต้น

2.2 หลักสูตรและคู่มือวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนภาคประชาชนและท้องถิ่น

3.หลักสูตรระดับช่วงชั้น

3.1 คู่มือการจัดการเรียนรู้-ปฐมวัย+พร้อมปก

3.2 คู่มือการจัดการเรียนรู้-ประถมต้น+ปก

3.3 คู่มือการจัดการเรียนรู้-ประถมปลาย+ปก

3.4 คู่มือการจัดการเรียนรู้-มัธยมต้น+ปก

3.5 คู่มือการจัดการเรียนรู้-มัธยมปลาย+ปก

3.6 คู่มือการจัดการเรียนรู้-อาชีวะ+ปก

3.7 คู่มือการจัดการเรียนรู้-อุดมศึกษา+ปก