กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

Presentation ของวิทยากร ในการประชุม
เรื่อง ศูนย์สิทธิมนุษยชน : ความเป็นไปได้ และแนวทางการพัฒนาในอนาคต
(Human Right Center : Possibility and Way Forward)
วันที่ ๒๒ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕

- Mr. Elobaid Ahmed Elobaid Head of the UN Human Rights Arab Region, Qatar

ดาวน์โหลด (Download)

- Professor Nils A Butenschøn Director of the Norwegian Centre for Human Rights, Norway

ดาวน์โหลด (Download)

- Dr. Adam McBeth Deputy Director, Castan Centre for Human Rights Law, Monash University, Australia

ดาวน์โหลด (Download)

- Mr. Harold Sangusia Director Advocacy of the Legal Human Rights Centre (LHRC), Tanzania

ดาวน์โหลด (Download)

- Mr. Marzuki Darusman Director of Human Rights Resource Center for ASEAN, Indonesia

ดาวน์โหลด (Download)

- Mr. Jefferson R. Plantilla Chief Researcher Asia-Pacific Human Rights Information Center, Japan

ดาวน์โหลด (Download)

- Dr. Nymia Pimentel Simbulan Executive Director of the Philippine Human Rights Information Center,Philippines

ดาวน์โหลด (Download)