กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 คู่มือเคารพสิทธิ ปี ๒๕๕๔
(โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ส่งเสริมการเคารพสิทธิผู้อื่น)

 

 

 ชั้นประถมศึกษา(ตอนต้น)

  ดาวน์โหลด (Download)

 

 

 ชั้นประถมปลายศึกษา(ตอนปลาย)

  ดาวน์โหลด (Download)

 

 

 ชั้นอาชีวะศึกษา

  ดาวน์โหลด (Download)