กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

ข้อมูลอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย การขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ

(International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination : CERD)

 

1.อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย การขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ
(International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination : CERD)
>>> Download <<<

2.รายงานผลการดำเนินงานของประเทศไทย ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการ ขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติทุกรูปแบบ (ฉบับที่ 1-3)
(First to third periodic reports of Thailand)
>>> Download <<<

3.ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติ ทางเชื้อชาติแห่งองค์การสหประชาชาติต่อการ นำเสนอรายงานการดำเนินการตามอนุสัญญา ระหว่างประเทศ ว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ ทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบของประเทศไทย ฉบับรวม 1-3
(Concluding observations on the first to third periodic reports of Thailand)
>>> Download <<<