Print
Parent Category: สำนักงานคุ้มครองพยาน
Hits: 3544

บันทึกข้อความเรื่อง กำชับการปฏิบัติเรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพยานตาม พ.ร.บ. คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546