Print
Parent Category: สำนักงานคุ้มครองพยาน
Hits: 935

ประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เรื่อง มาตรฐานการปฎิบัติงานและระยะเวลาการปฎิบัติราชการแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑)พ.ศ.๒๕๕๒