กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

 


MOU การเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ ของกรมการปกครอง


บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ ระหว่างกรมการปกครองกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ


MOU การปฏิบัติ และประสานงานการให้ความคุ้มครองพยาน ในคดีอาญากับหน่วยงานต่างๆ


บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการปฏิบัติ และประสานงานการให้ความคุ้มครองพยาน ในคดีอาญาของกรมคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ


บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการปฏิบัติ และประสานงานการให้ความคุ้มครองพยาน ในคดีอาญาของกรมคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพกับกรมราชทัณฑ์


บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการปฏิบัติ และประสานงานการให้ความคุ้มครองพยาน ในคดีอาญาของกรมคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพกับกรมการปกครอง


บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการปฏิบัติ และประสานงานการให้ความคุ้มครองพยาน ในคดีอาญาของกรมคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพกับกระทรวงกลาโหม


บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการปฏิบัติ และประสานงานการให้ความคุ้มครองพยาน ในคดีอาญาของกรมคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ


บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการปฏิบัติ และประสานงานการให้ความคุ้มครองพยาน ในคดีอาญาของกรมคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน


บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการปฏิบัติ และประสานงานการให้ความคุ้มครองพยาน ในคดีอาญาของกรมคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพกับสำนักงาน ป.ป.ส.


MOU หลักสูตรการคุ้มครองพยาน


บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานงานความร่วมมือในการจัดทำและฝึกอบรมสัมนาหลักสูตร 
การคุ้มครองพยานระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพ กับ กองบัญชาการศึกษา


บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานงานความร่วมมือในการจัดทำและฝึกอบรมสัมนาหลักสูตร 
การคุ้มครองพยานระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพ กับ ศุนย์รักษาความปลอดภัย


บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานงานความร่วมมือในการจัดทำและฝึกอบรมสัมนาหลักสูตร 
การคุ้มครองพยานระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพ กับ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ


MOU ศาลอาญา


ความร่วมมือในทางธุรการระหว่างศาลอาญากับ กคส.


MOU การประสานความร่วมมือในการคุ้มครองพยานในคดีอาญาในพื้นที่ภาคใต้


บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการคุ้มครองพยาน ในคดีอาญาในพื้นที่ภาคใต้ ระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกับตำรวจภูธรภาค 9