กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

จัดอบรมเลขานุการและผู้ช่วยคณะอนุกรรมการกองทุนยุติธรรมประจำจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด

ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2558

โรงแรมอินทรา รีเจนท์  กรุงเทพมหานคร

 

กำหนดการฝึกอบรมเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการกองทุนยุติธรรมประจำจังหวัดกำหนดการฝึกอบรมเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการกองทุนยุติธรรมประจำจังหวัด

 

เอกสารดาวน์โหลด 

เอกสารภายในงาน New!

- คู่มือแนวทางการกระจายอำนาจและการดำเนินงานกองทุนยุติธรรมระดับจังหวัด

- ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หลักเกณฑ์ กองทุนยุติธรรมระดับจังหวัด

 

เอกสารประกอบการบรรยาย (PowerPoint) New!

- PowerPoint การกระจายอำนาจกองทุนยุติธรรมระดับจังหวัด และเตรียมความพร้อมในแต่ละจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด

- PowerPoint กฎหมายกองทุนยุติธรรม

PowerPointกระบวนงานภาพรวมการสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรม ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง

- PowerPointการช่วยเหลือประกันตัวและมาตรการป้องกันการหลบหนี

PowerPointการช่วยเหลือค่าทนายความและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

PowerPointระบบการเงิน บัญชี และพัสดุ (กระบวนงาน / แบบฟอร์มรายงานรับจ่าย)

- PowerPointระบบสารสนเทศกองทุนยุติธรรม

 

คำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม/หนังสือแจ้งเวียน

- หนังสือเวียน เรียน ยุติธรรมจังหวัด เรื่อง จัดอบรมเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการกองทุนยุติธรรมประจำจังหวัด

- หนังสือเวียน เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 1-9 เรื่อง จัดอบรมเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการกองทุนยุติธรรมประจำจังหวัด

  

ความสำคัญของการอบรมในครั้งนี้

          เนื่องจากผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ทั้งท่านรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม ท่านปลัดกระทรวงยุติธรรม ในฐานะรองประธานกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ในฐานะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม และอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม ได้ให้ความสำคัญกับกองทุนยุติธรรม เนื่องจากเป็นนโยบายรัฐบาล และรัฐบาลได้ให้ความสำคัญ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลข้อ 11.5 ดังนั้น การอบรมในครั้งนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนกองทุนยุติธรรมในระดับจังหวัด จึงควรให้แต่ละจังหวัดส่งผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งการจัดผังที่นั่ง จะแบ่งตามรายจังหวัด และจะมีการเรียนให้คณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรมทราบด้วย

 

คำถาม - คำตอบ (update ล่าสุด 15 พ.ค. 2558)

1. คุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิที่ประธานแต่งตั้ง และเครือข่ายยุติธรรมชุมชนที่ยุติธรรมจังหวัดมอบหมายมีข้อกำหนดอย่างไรบ้าง
ตอบ  1) ‎ผู้ทรงคุณวุุฒิที่ประธานแต่งตั้ง‬ เป็นบุคคลที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ในระดับจังหวัด โดยให้ยึดถือ คุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2553 ข้อ 10 ข้อ 11 ซึ่งจะกำหนดไว้ดังนี้

ข้อ‬ 10 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้

(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(5) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
(6) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิ เพราะกระทำผิดวินัย
(7) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(8) ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติ หรือมีปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(9) ไม่เคยถูกวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนจากตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและยังไม่พ้นกำหนด 5 ปี นับแต่วันที่วุฒิสภามีมติจนถึงวันแต่งตั้ง

ข้อ 11 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละสองปี ผู้ซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งได้ไม่เกินสองวาระทั้งกรณีติดต่อกันหรือกรณีเว้นระยะเวลา นอกจากการพ้นจาก ตำแหน่งตามวาระตามวรรคหนึ่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 10
(4) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ

      2) เครือข่ายยุติธรรมชุมชนที่ยุติธรรมจังหวัดมอบหมาย‬ โดยเป็นผู้ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในระดับจังหวัด และมีวาระดำรงตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11

          ทั้งนี้แต่ละจังหวัดไม่ต้องออกเป็นคำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุุฒิ หรือเครือข่าย เพียงแต่ขอความเห็นชอบจากท่านผู้ว่าฯ เพราะทางกรมฯ จะประสานให้ทุกจังหวัดส่งรายชื่อ พร้อมประวัติ ผลงาน ให้ส่วนกลางทราบ ทั้ง 76 จังหวัด เพื่อจะได้เสนอให้คณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรมพิจารณา และให้รัฐมนตรีลงนามแต่งตั้งในภาพรวม เนื่องจากคณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าว มีในส่วนค่าเบี้ยประชุม ดังนั้น ผู้มีอำนาจแต่งตั้งจะต้องเป็นบอร์ด
คณะกรรมการบริหารฯ คะ จึงจะสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ อย่างไรก็ตามหากจังหวัดใดเสนอเป็นคำสั่งให้ผู้ว่าลงนามแล้วก็ไม่เป็นไรคะ

          สำหรับเจ้าหน้าทีประจำสำนักงานยุติธรรมจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นคณะอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ โดยให้ท่านยจ. พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เห็นว่าเหมาะสม ที่สามารถตอบในรายละเอียดการพิจารณาคำขอรับเงินกองทุนยุติธรรมได้ต่อคณะอนุกรรมการฯ


2. ขั้นตอนการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ / เครือข่ายยุติธรรมชุมชน

ตอบ     1) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ/เครือข่ายยุติธรรมชุมชน (ดาวน์โหลด)

2) คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ / เครือข่ายยุติธรรมชุมชน โดย

2.1)หารือผู้ว่าราชการจังหวัดในการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ
2.2)หารือยุติธรรมจังหวัดในการเลือกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนที่เหมาะสม

3. ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ / เครือข่ายยุติธรรมชุมชน ลงนามในแบบฟอร์มแต่งตั้งฯ
4. ทำบันทึกเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความเห็นชอบผู้ถูกคัดเลือก และเครือข่ายที่ได้รับการคัดเลือกให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย

 

3)เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานยุติธรรมจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นอนุกรรมการฯ และผู้ช่วยเลขานุการ มีเงื่อนไขในการคัดเลือกอย่างไร
ตอบ ยุติธรรมจังหวัดสามารถเลือกคนใดคนหนึ่งในสำนักงานยุติธรรมจังหวัด เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการฯ หรือผู้ช่วยได้ตามคำสั่ง โดยพิจารณาจากเจ้าหน้าี่ที่ได้รับมอบหมายให้จัดทำสำนวน หรือเจ้าหน้าที่ที่เห็นว่าเหมาะสม ที่สามารถตอบในรายละเอียดการพิจารณาคำขอรับเงินกองทุนุยติธรรมต่อคณะอนุกรรมการฯได้ ทั้งนี้ในแต่ละครั้งที่มีการประชุมสามารถปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ได้ตามความเหมาะสม และสามารถสรองตามลำดับได้ แต่จะได้รับเบี้ยประชุมแค่ 1 คนเท่านั้น ต่อการประชุมแต่ละครั้ง

 

4) การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการอบรมครั้งนี้ New!
ตอบ  4.1) ยุติธรรมจังหวัด ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับค่าพาหนะเดินทางไปราชการ (ไป-กลับ) กรณีเดินทางโดยสารเครื่องบินหรือค่าพาหนะรับจ้างหรือค่าเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวให้เบิกจ่ายโดยประหยัด ตามนโยบายรัฐบาล และหรือค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และอื่นๆ ในการเดินทางล่วงหน้าก่อน 1 วัน และหรือเดินทางกลับไปจังหวัดท้องที่ไม่ทันในวันสุดท้ายของการอบรมเพราะระยะทางไกลหรือเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางโดยให้เบิกค่าใช้จ่ายจากงบประมาณสำนักงานยุติธรรมจังหวัดต้นสังกัด สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกอบรมที่เป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พักจำนวน 2 วันระหว่างฝึกอบรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด

       4.2) เจ้าหน้าที่ จำนวน 4 คน ในการเดินทางไปราชการสำหรับค่าพาหนะเดินทาง (ไป-กลับ) ให้เบิกค่ารถประจำทางโดยประหยัดและหรือค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเฉพาะค่าที่พักในการเดินทางล่วงหน้าก่อน 1 วัน และหรือเดินทางกลับไปจังหวัดท้องที่ไม่ทันในวันสุดท้ายของการอบรมเพราะระยะทางไกล หรือเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางรวมถึงค่าใช้จ่ายระหว่างการฝึกอบรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด สำหรับค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้กล่าวถึงขอความอนุเคราะห์เบิกจากต้นสังกัด

       4.3) ผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 1-9 เบิกจากต้นสังกัด

       4.4) กรณีอื่นๆ ไก้แก่ กองพัฒนายุติธรรมชุมชน และกองคลังสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เบิกจากเจ้าของโครงการ

 

5) การเข้าพัก และอัตราค่าที่พักโรงแรมอินทรา รีเจนท์ ประตูน้ำ New!
ตอบ ขณะนี้ผู้จัดโครงการได้มีการจองห้องพักให้กับผู้เข้าร่วมโครงการแล้ว พักคู่ อัตรา 750 บาทต่อคน
ซึ่งทางโรงแรมจะจัดคู่ให้ก่อน หากใครประสงค์พักคู่กับใคร ให้มาพร้อมกันที่เคาน์เตอร์โรงแรม ในกรณีที่
ไม่สามารถมาพร้อมกันได้ ขอให้ผู้ที่มาก่อนแจ้งชื่อผู้ร่วมห้องกับทางโรงแรม ซึ่งผู้ที่ถูกแจ้งชื่อแล้วจะไม่สามารถเปิดห้องพักใหม่ได้ และหากผู้เข้าร่วมห้องพักไม่มา ผู้เข้าพักคนแรกจะต้องรับผิดชอบส่วนต่างที่เกิดขึ้นด้วย หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อคุณนัยนา โทร.02-141-2891 หรือคุณณรงค์เดช โทร.02-141-2890

 

6) กรณีมีสิทธิพักเดี่ยว หรือประสงค์ขอพักเดี่ยวเองได้ไหม New!
ตอบ เนื่องจากการจัดอบรมในครั้งนี้ เป็นการฝึกอบรมประเภท ข* ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 กำหนดให้ การจัดที่พักให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมข้าราชการประเภท ข ให้พักรวมกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยพักห้องพักคู่** ดังนั้น หากท่านใดประสงค์ขอพักเดี่ยว จะต้องจ่ายค่าส่วนต่างเป็นเงินจำนวน 750 บาท

*การฝึกอบรมประเภท ข คือ การฝึกอบรมที่มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งเป็นบุคลากรของรัฐ ซึ่งเป็นข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงานและระดับอาวุโส ข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้นหรือตำแหน่งที่เทียบเท่า

** เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 ข้อ 16 (1)

 

7) แนวทางโอนเงินให้สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเป็นอย่างไร New!
ตอบ กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จะเป็นผู้โอนเงินให้แต่ละจังหวัด โดยจะเริ่มโอนเงินให้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 ทั้งนี้เงินที่โอนแบ่งออกเป็น
        7.1) งบบริหารจัดการ ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 ให้จังหวัดละ123,540 บาท สำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเดือนละ 30,885 บาท แบ่งออกเป็นค่าเบี้ยประชุม 18,000 บาท ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 385 บาท และค่าบริหารจัดการ (เช่น ค่าเดินทางไปราชการ เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริง เป็นต้น) 12,500 บาท
* สำหรับค่าจ้างถ่ายเอกสาร หรือค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เนื่องจากขณะนี้ กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม อยู่ระหว่างทำข้อตกลงกับกรมบัญชีกลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนั้น ให้เบิกจ่ายจากงบของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดไปก่อน จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
        7.2) งบช่วยเหลือประชาชน 8 กรณี ในระยะเริ่มต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จะโอนไปให้แต่ละจังหวัดๆ 500,000 บาท เพื่อใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน หากไม่พอให้ประสานมายังส่วนกลาง ทั้งนี้ วิธีการโอนเงินในส่วนของงบบริหารจัดการ และงบช่วยเหลือประชาชน 8 กรณี จะโอนเงินผ่านบัญชีกองทุนยุติธรรมที่มีอยู่ในแต่ละจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด (ไม่รวมสาขา) เนื่องจากคณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม อนุมัติเพียงระดับจังหวัด โดยวิธีการเบิกจ่าย การควบคุมการเบิกจ่าย การจัดทำระบบบัญชี จะได้ชี้แจงทำความเข้าใจในวันที่อบรม พร้อมแจกจ่ายคู่มือการดำเนินงาน

 

8) คณะอนุกรรมการกองทุนยุติธรรมประจำจังหวัดมีวาระกี่ปี New!
ตอบ  วาระของคณะอนุกรรมการกองทุนยุติธรรมประจำจังหวัด แบ่งออกเป็น
        8.1) กรรมการกองทุนยุติธรรมประจำจังหวัดโดยตำแหน่ง ให้ดำรงตำแหน่งไปจนกว่าคณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม จะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง จึงไม่มีการหมดวาระ
        8.2) กรรมการกองทุนยุติธรรมประจำจังหวัด ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนเครือข่ายยุติธรรม
ให้มีวาระ 2 ปี เมื่อพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งได้ไม่เกินสองวาระ ทั้งกรณีติดต่อกันหรือกรณีเว้นระยะเวลา

 

9) การทำหนังสือขออนุญาตเดินทางกรณีเข้าพักก่อนวันอบรม New!
ตอบ ให้ทำหนังสือขออนุญาตเดินทาง โดยขออนุญาต ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. 2558 - 22 พ.ค. 2558 และนำมาหนังสือขออนุญาตเดินทางตัวจริงมาประกอบการเบิกค่าพาหนะเดินทางด้วย

 

10) การกรอกค่าพาหนะเดินทางของเจ้าหน้าที่ ที่รับการอบรม New!
ตอบ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ขอให้กรอกใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินกองทุนยุติธรรม (แบบ 4231)
มาก่อน และนำมายื่นในวันอบรมวันแรก ดาวน์โหลดที่นี่
* สำหรับยุติธรรมจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 1-9 ไม่ต้องกรอกใบรับรอง เนื่องจากเบิกจ่ายจากต้นสังกัด

 

 

 ข้อมูลติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 

รายชื่อผู้ประสานงานในแต่ละภาค

เจ้าหน้าที่กองทุนยุติธรรม โทรศัพท์ 02-1412901-04, 02-141-2914-20

สายด่วน 1111 กด 77