กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"
21 พ.ย. 62 ประกาศ รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (19)
19 พ.ย. 62 ประกาศ รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งใหดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม (50)
6 พ.ย. 62 ประกาศ รายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (161)
1 พ.ย. 62 ประกาศ รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม (125)
8 ต.ค. 62 ประกาศ รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม (373)
แสดงประกาศทั้งหมด
20 พ.ย. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2)
20 พ.ย. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5)
20 พ.ย. 62 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex ๓๐๒๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๑-ค๑๖๑/๕๙ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1)
19 พ.ย. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6)
18 พ.ย. 62 ประกาศ ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครึ่งปีแรก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10)
แสดงข่าวทั้งหมด
6 พ.ย. 62 ประกาศ รับสมัครบุคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (333)
23 ก.ย. 62 ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (1996)
5 ก.ย. 62 ประกาศ รายขื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรรม (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (679)
2 ก.ย. 62 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ เกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมคุ้มครมองสิทธิและเสรีภาพ (976)
23 ส.ค. 62 ประกาศ รายชื่อผู้สมัครบุคคลภายนอกเป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรรม (ส่วนกลาง)ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือก เป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรรม (ส่วนกลาง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (622)
แสดงข่าวทั้งหมด

ลำดับที่

ชื่อแบบฟอร์ม

1

แบบฟอร์มคำขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหาย สชง. 1/01 (สีเขียว)

2

แบบฟอร์มแจ้งสิทธิ/แบบรับคำขอ การขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหาย สชง. 1/03 (สีเหลือง)

 

2.1 สชง. 1/03 ต้นฉบับ ส่งหน่วยงาน (สีเหลือง)   PDF   WORD

 

2.2 สชง. 1/03 สำเนา 1 มอบให้ผู้เสียหาย (สีเหลือง)   PDF   WORD

 

2.3 สชง. 1/03 สำเนา 2 แนบสำนวน (สีเหลือง)   PDF   WORD

3

แบบฟอร์มคำขอรับค่าตอบแทนจำเลย สชง. 1/02 (สีฟ้า)

4

แบบฟอร์มแจ้งสิทธิ/แบบรับคำขอ การขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหาย สชง. 1/04 (สีชมพู)  

 

4.1 สชง. 1/04 ต้นฉบับ ส่งหน่วยงาน (สีชมพู)   PDF   WORD

 

4.2 สชง. 1/04 สำเนา 1 มอบให้จำเลย (สีชมพู)  PDF   WORD

 

4.3 สชง. 1/04 สำเนา 2 แนบสำนวน (สีชมพู)    PDF  WORD

5

หนังสือมอบอำนาจ

5.1 สชง. 7 กรณีผู้เสียหาย/จำเลยเสียชีวิตและมีทายาทหลายคน

5.2 สชง. 7/1 กรณีผู้เสียหาย/จำเลยไม่สามารถมายื่นคำขอได้ด้วยตนเอง

6

แบบคำขอรับเงิน (สชง.15, สชง.16)

7

แบบคำขออุทธรณ์คำวินิจฉัย

 

7.1 กรณีผู้เสียหาย

 

      1) อุทธรณ์คำวินิจฉัยคณะอนุกรรมการฯ ของผู้เสียหายในคดีอาญา ต่อคณะกรรมการฯ

 

      2) อุทธรณ์คำวินิจฉัยคณะอนุกรรมการฯ ของผู้เสียหายในคดีอาญา ต่อศาลอุทธรณ์

 

7.2 กรณีจำเลย

 

      อุทธรณ์คำวินิจฉัยคณะกรรมการฯ ของจำเลยในคดีอาญา ต่อศาลอุทธรณ์

8

แบบบันทึกพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 26

 

8.1 ประกาศแบบบันทึกพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 26

 

8.2 แบบบันทึกพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 26   PDF   WORD

9

แบบบันทึกพนักงานเจ้าหน้าที่ กรณีแสดงความประสงค์ขอยุติคำขอรับค่าตอบแทน

 

9.1 ประกาศแบบบันทึกพนักงานเจ้าหน้าที่ กรณีแสดงความประสงค์ขอยุติคำขอรับค่าตอบแทน

 

9.2 แบบบันทึกพนักงานเจ้าหน้าที่ กรณีแสดงความประสงค์ขอยุติคำขอรับค่าตอบแทน   PDF   WORD

จำนวน 4,571,495 ครั้ง