Print
Parent Category: ประกาศ/ระเบียบ
Hits: 1991

คำสั่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

๑. คำสั่งเกี่ยวกับ การแต่งตั้ง (บรรจุ, ย้าย, เลื่อน, รักษาราชการแทน, รักษาการในตำแหน่ง)

คำสั่งกรมฯ ที่ ๖/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสิรมสิทธิและเสรีภาพประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙

คำสั่งกรมฯ ที่ ๒๗/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาการแทนผู้อำนวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

คำสั่งกรมฯ ที่ ๓๑/๒๕๕๙ เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

คำสั่งกรม ฯ ที่ ๓๗/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับและเจ้าหน้าที่นำสาร ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙

คำสั่งกรม ฯ ที่ ๔๓/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๒ ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙

คำสั่งกรม ฯ ที่ ๗๐/๒๕๕๙ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๒. คำสั่งเกี่ยวกับ ออกจากราชการ (อนุญาตการลาออกจากราชการ, การเกษียณอายุราชการ, ไล่ออก)

 คำสั่งกรมฯ ที่ ๑๒/๒๕๕๙ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙คำสั่งกรมฯ ที่ ๑๒/๒๕๕๙ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙

 คำสั่งกรมฯ ที่ ๓๕/๒๕๕๙ เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงาน ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙คำสั่งกรมฯ ที่ ๓๕/๒๕๕๙ เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงาน ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙

 คำสั่งกรม ฯ ที่ ๕๙/๒๕๕๙ เรื่องอณุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงาน ประกาศ ณ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙

๓. คำสั่งเกี่ยวกับ แต่งตั้งคณะกรรมการ, คณะทำงานเกี่ยวกับงานบุคคล

 คำสั่งกรมฯ ที่ ๑/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีรถยนต์ส่วนกลางได้รับความเสียหาย ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙

 คำสั่งกรมฯ ที่ ๔/๒๕๕๙ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบ กลไล มาตรการในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เรื่องล่ามในชั้นสอบสวน ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙

คำสั่งกรมฯ ที่ ๘/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการการจัดทำคู่มือการจัดทำตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารราชการของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙

คำสั่งกรมฯ ที่ ๑๓/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ภารกิจกองทุนยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙

คำสั่งกรมฯ ที่ ๑๙/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกาารคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล(พิการ)ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

คำสั่งกรมฯ ที่ ๒๔/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำมาตราฐานความโปร่งใสของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประกาศ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

คำสั่งกรมฯ ที่ ๒๕/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตอบแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

คำสั่งกรมฯ ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ในการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกบุคคลจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

คำสั่งกรมฯ ที่ ๒๙/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งโฆษกกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

 คำสั่งกรมฯ ที่ ๓๐/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๗ และประจำปี ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

 คำสั่งกรมฯ ที่ ๓๒/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารราชการของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙คำสั่งกรมฯ ที่ ๓๒/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารราชการของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

คำสั่งกรมฯ ที่ ๓๓/๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงานและประหยัดน้ำ ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

คำสั่งกรม ฯ ที่ ๓๖/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงกระบวนการช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาเชิงรุกแบบบูรณาการ ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙

คำสั่งกรม ฯ ที่ ๔๐/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองคุณสมบัติบุคคลที่พึงได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙

คำสั่งกรม ฯ ที่ ๔๑/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ในการประเมินสมรรถะนะเพื่อคัดเลือกบุคคลจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสังกัดกรมฯประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙

คำสั่งกรมฯ ที่ ๔๔/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำกรอบการสั่งสมประสบการณ์ และเส้นทางสู่ความเก้าหน้าอาชีพของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙

คำสั่งกรมฯ ที่ ๔๕/๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรการ/กลไกในการเรียกค่าตอบแทนคืนจากผู้เสียหายตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙

คำสั่งกรม ฯ ที่ ๔๖/๒๕๕๙ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและยกร่างมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙

คำสั่งกรม ฯ ที่ ๔๗/๒๕๕๙ เรื่อง เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานทบทวนมาตรการ/กลไกการจัดการเรื่องร้องเรียนของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙

คำสั่งกรม ฯ ที่ ๔๘/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนเสริมสร้างความผาสุข ความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙

คำสั่งกรมฯ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙

คำสั่งกรม ฯ ที่ ๕๐/๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานการแข่งขันกีฬาภายในกระทรวงยุติธรรมประจำปี ๒๕๕๙ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙

คำสั่งกรมฯ ที่ ๕๒/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙

คำสั่งกรม ฯ ที่ ๕๔/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยเครือข่ายและอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙

คำสั่งกรม ฯ ที่ ๕๕ /๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙

คำสั่งกรม ฯ ที่ ๕๖/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙

คำสั่งกรม ฯ ที่ ๕๗ /๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนเสริมสร้างความผาสุขความพึงพอใจแรงจูงใจของบุคลากรในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน ประจำปี ๒๕๕๙(เพิ่มเติม)ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙

คำสั่งกรม ฯ ที่ ๕๘/๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีรถยนต์ส่วนกลางได้รับความเสียหาย ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙

คำสั่งกรม ฯ ที่ ๖๐/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานข้าราชการ ภายในกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙

คำสั่งกรม ฯ ที่ ๖๑/๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙


คำสั่งกรม ฯ ที่ ๖๓/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกข้าราชการโอนมาดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน ในสังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙

คำสั่งกรม ฯ ที่ ๖๕/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายครุภัณฑ์ ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙

คำสั่งกรม ฯ ที่ ๖๖/๒๕๕๙ เรื่อง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

คำสั่งกรม ฯ ที่ ๖๘/๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ในการประเมินสรรมถนะเพื่อคัดเลือกบุคคลจัดจ้าง เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙

คำสั่งกรม ฯ ที่ ๖๙/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกข้าราชการโอนมาดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙

 

 ๔. คำสั่งเกี่ยวกับ การจัดแบ่งโครงสร้างภายใน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

 

 ๕. คำสั่งเกี่ยวกับ การมอบอำนาจ

 คำสั่งกรมฯ ที่ ๑๔/๒๕๕๙ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งมอบอำนาจและมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประกหาศ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙คำสั่งกรมฯ ที่ ๑๔/๒๕๕๙ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งมอบอำนาจและมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประกหาศ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙

คำสั่งกรมฯ ที่ ๒๐/๒๕๕๙ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองพยาน ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เกี่ยวกับการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุภาพันธ์ ๒๕๕๙

 คำสั่งกรมฯ ที่ ๒๓/๒๕๕๙ เรื่อง คำสั่งมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

 คำสั่งกรมฯ ที่ ๑๘/๒๕๕๙ เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุภาพันธ์ ๒๕๕๙

๖. คำสั่งเกี่ยวกับ การสั่งการปฏิบัติงาน (มอบหมายการปฏิบัติงาน, การช่วยราชการ)

 คำสั่งกรมฯ ที่ ๒/๒๕๕๙ เรื่อง ให้บุคคลภายนอกทำหน้าที่ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชนประจำคลีนิกยุติธรรมสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค ๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙คำสั่งกรมฯ ที่ ๒/๒๕๕๙ เรื่อง ให้บุคคลภายนอกทำหน้าที่ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชนประจำคลีนิกยุติธรรมสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค ๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙

คำสั่งกรมฯ ที่ ๓/๒๕๕๙ เรื่องให้บุคคลภายนอกทำหน้าที่ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชนประจำคลีนิกยุติธรรมในต่างจังหวัด ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ฉบับที่ ๔ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙

 คำสั่งกรมฯ ที่ ๕/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งผู้ใช้งานระบบสืบค้นข้อมูลบุคคลในกระบวนการยุติธรรม ประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ(แก้ไข) ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙คำสั่งกรมฯ ที่ ๕/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งผู้ใช้งานระบบสืบค้นข้อมูลบุคคลในกระบวนการยุติธรรม ประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ(แก้ไข) ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙

คำสั่งกรมฯ ที่ ๗/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙

คำสั่งกรมฯ ที่ ๙/๒๕๕๙ เรื่อง มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙

คำสั่งกรมฯ ที่ ๑๖/๒๕๕๙ เรื่อง ให้บุคคลภายนอกทำหน้าที่ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชนประจำคลีนิกยุติธรรมในต่างจังหวัด ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ฉบับ ๕ ประกาศ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

คำสั่งกรมฯ ที่ ๒๑/๒๕๕๙ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

คำสั่งกรมฯ ที่ ๒๒/๒๕๕๙ เรื่อง มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

 คำสั่งกรมฯ ที่ ๓๔/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตราการลดใช้พลังงานและประหยัดน้ำของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙


คำสั่งกรม ฯ ที่ ๕๑/๒๕๕๙ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙

คำสั่งกรม ฯ ที่ ๕๓/๒๕๕๙ เรื่องมอบหมายให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙

คำสั่งกรม ฯ ที่ ๖๒/๒๕๕๙ เรื่อง มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙

คำสั่งกรม ฯ ที่ ๖๔/๒๕๕๙ เรื่อง มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙

คำสั่งกรม ฯ ที่ ๖๗/๒๕๕๙ เรื่อง มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๗. คำสั่งเกี่ยวกับ การกำหนดตำแหน่ง (ตัดโอนตำแหน่ง, ปรับปรุงกำหนดตำแหน่ง)

 คำสั่งกรมฯ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชพลเรือนสามัญ ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙คำสั่งกรมฯ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชพลเรือนสามัญ ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙

คำสั่งกรมฯ ที่ ๑๕/๒๕๕๙ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

คำสั่งกรมฯ ที่ ๑๗/๒๕๕๙ เรื่อง มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

คำสั่งกรม ฯ ที่ ๔๒/๒๕๕๙ เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙

 

๘. คำสั่งเกี่ยวกับ การให้ได้รับเงิน (เลื่อนเงินเดือน, เงินค่าตอบแทน, เงิน พสร.เงินค่าครองชีพ เป็นต้น)