กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย


 

 

ขอรับคำปรึกษาทางด้านกฎหมาย

ยื่นเรื่องราวร้องทุกข์

ขอรับการสนับสนุน หรือค่าใช้จ่ายกองทุนยุติธรรม

ขอมีทนายความให้แก่การส่งเสริมสิทธิผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนคดีอาญา

คลินิกยุติธรรม

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ได้จัดตั้ง คลินิกยุติธรรม เพื่อเป็นศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายในการอำนวยประโยชน์แก่ประชาชน ให้สามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม

กองทุนยุติธรรม

กระทรวงยุติธรรม ได้จัดตั้งกองทุนยุติธรรมขึ้น ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นไปด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ง่ายขึ้น ปัจจุบันมีระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนในด้านกฎหมาย การฟ้องร้อง การดำเนินคดีหรือการบังคับคดี การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ รวมถึงผู้ที่กระทำการใด ๆ เพื่อปกป้อง คุ้มครอง หรือรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม

การสนับสนุนเงิน หรือค่าใช้จ่ายกองทุนยุติธรรม รวม ๘ กรณี ดังนี้

๑.การประกันการปล่อยตัวชั่วคราว

๒.การจ้างทนายความว่าความในคดีอาญา คดีเพ่ง คดีปกครอง หรือการบังคับคดี

๓.การวางค่าธรรมเนียมขึ้นศาลและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในคดีแพ่ง และคดีปกครอง

๔.การดำเนินคดีเกี่ยวกับการพิสูจน์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน

๕.เงินหรือค่าใช้จ่ายอื่น ได้แก่ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเหมาะสมตามวัตถุประสงค์กองทุน

๖.การคุ้มครองช่วยเหลือให้ได้รับความปลอดภัยจากการก่ออาชญากรรม

๗.เงินหรือค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากความเสียหายที่เกิดจากการกระทำความผิดทางอาญา การกระทำโดยมิชอบทางปกครองหรือการกระทำละเมิดในลักษณะที่มีผลกระทบต่อประชาชน

๘.สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

การพิจารณาให้การสนับสนุนกองทุนยุติธรรม

๑.ความสามารถในการให้ความช่วยเหลือของกองทุน

๒.พฤติกรรมและข้อเท็จจริงของผู้ขอรับการสนับสนุนต้องเป็นเรื่อง การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหรือปกป้องรักษาประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน

๓.ลักษณะของการกระทำผิดหรือการกระทำละเมิดที่มีผลกระทบต่อประชาชนให้ได้รับความเสียหายหรือเกิดภัยพิบัติต่อส่วนรวมหรือความมั่นคงของประเทศ

๔.ลักษณะของการกระทำผิดหรือการกระทำละเมิดที่มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนหรือกระบวนการยุติธรรมของประเทศ

๕.เรื่องที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมั่นคงของประเทศหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

๖.พฤติกรรมข้อเท็จจริงและเงื่อนไขอื่น ๆ ตามสถานการณ์ สภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้น

๗.ความสามารถทางเศรษฐกิจของผู้ขอรับการสนับสนุน

๘.การสนับสนุนของกองทุนนี้ให้คำนึงถึงโอกาสที่ผู้ขอรับการสนับสนุนจะได้รับการช่วยเหลือหรือบรรเทาความเสียหายตามกฎหมายอื่นด้วย

๙.การสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนยุติธรรมแท้จริง ทั้งนี้อาจมีการกำหนดเงื่อนไขเป็นการเฉพาะเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรมกำหนด

 ท่านสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่

กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ ชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ฯอาคารราชบุรี ดิเรกฤทธิ์

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ ฯ 10210

     ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย

      โทร. 0 2141 2924 – 25

      โทร. 0 2141 5100

     รับเรื่องราวร้องทุกข์

       โทร. 0 2141 2905 – 14

       โทร. 0 2141 2900

     สนับสนุนกองทุนยุติธรรม

       โทร. 0 2141 2915 – 20

     การส่งเสริมสิทธิผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนคดีอาญา

       โทร. 0 2141 2933 – 34

     ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (หน่วยปฏิบัติการเชิงรุก)

       โทร. 0 2141 2927

       โทรสาร 0 2143 9669

 ส่วนภูมิภาค ติดต่อขอรับบริการได้ที่ คลินิกยุติธรรมที่ตั้งอยู่ในสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ

 สายด่วนคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1111 กด 77