กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

ส่งเสริมการระงับข้อพิพาท


 

ภายใต้ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรมที่ว่า ยุติธรรมถ้วนหน้าประชามีส่วนร่วมที่มุ่งเน้นการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในชุมชนและสังคมด้วยการป้องกันปัญหาความขัดแย้ง การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ตลอดจน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพื่อเอื้ออำนวยให้เกิดความยุติธรรมอย่างทั่วถึง ทำให้พันธกิจหนึ่ง ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพถูกกำหนดให้มีพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการส่งเสริมการระงับข้อพิพาทและการจัดการความขัดแย้งในชุมชนภายใต้ความรับผิดชอบและดำเนินงานหลักของกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาทที่เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรมฯ เพื่อมุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาให้ชุมชนสามารถจัดการความขัดแย้งได้ด้วยสันติวิธีโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาครัฐ อันนำไปสู่การลดปริมาณข้อพิพาทหรือคดีความไม่ให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก โดยการดำเนินงานจะเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนให้เข้ามาดำเนินกิจกรรมทั้งในเชิงป้องกันและแก้ไขผ่านสื่อบุคคลที่เป็นปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำชุมชนและผู้นำศาสนาให้เข้ามาเป็นแกนประสานเครือข่ายและอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ด้วยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการความขัดแย้งของชุมชนที่สอดคล้อง ตามบริบทของพื้นที่แต่ละภาคของประเทศ ด้วยการเริ่มต้นจากการศึกษาชุมชนต้นแบบภาคละ 1 หมู่บ้าน การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการระงับข้อพิพาท ทั้ง 4 ภาค เพื่อนำไปเป็นตัวแบบการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในชุมชนอื่นในลักษณะขยายผลต่อไปจนเกิดเป็นแหล่งเรียนรู้รูปแบบเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ด้านการระงับข้อพิพาทในระดับตำบลจำนวนมากกว่า 300 เครือข่ายชุมชนในพื้นที่ 13 จังหวัดนำร่อง ทั้ง 4 ภูมิภาค

ประกอบด้วย จังหวัดอ่างทอง ฉะเชิงเทรา ลพบุรี ขอนแก่น สกลนคร สุรินทร์ เชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย ตรัง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพสถาบันการศึกษา สถาบันวิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ ซึ่งกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดเครือข่ายชุมชนดังกล่าวมีขั้นตอนหลัก ดังนี้

1.วิเคราะห์ชุมชนเพื่อค้นหาต้นทุนทางสังคมในการจัดการความขัดแย้ง

2.คัดเลือกแกนประสานเครือข่ายฯ เครือข่ายชุมชนละ 10-15 คน เพื่อส่งเสริมและพัฒนา ให้เป็นทีมวิทยากรกระบวนการของชุมชนอย่างน้อย 5 คนในการจัดเวทีชาวบ้านและให้คัดเลือกกันเอง ระหว่างเครือข่ายในจังหวัดๆละ 2 คนเพื่อให้ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหลัก (Node) ระหว่างชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐและเรียนรู้ร่วมกับสถาบันการศึกษาและ กรม ฯ เพื่อพัฒนาเป็นนักวิจัยชาวบ้านต่อไป

3.สนับสนุนให้ทีมวิทยากรกระบวนการของชุมชนจัดเวทีชาวบ้าน ร่วมกับแกนประสานเครือข่าย ฯ เพื่อวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ ผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางแก้ไขและกำหนดแผนกิจกรรม โดยใช้ศักยภาพของชุมชนหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือในการจัดการ ที่สำคัญส่งผลให้มีการระงับข้อพิพาท ซึ่งลดปริมาณคดีเข้าสู่ศาลได้ระดับหนึ่ง

4.สนับสนุนให้ชุมชนจัดกิจกรรมตามแผนที่ได้จากเวทีชาวบ้าน และให้ทีมวิทยากรกระบวนการร่วมกับแกนประสานเครือข่ายฯถอดบทเรียนที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน

5.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์การจัดเวทีชาวบ้าน เพื่อจัดการความขัดแย้งของทีมวิทยากรกระบวนการและแกนประสานเครือข่าย ฯ ทั้งในจังหวัดและส่วนกลาง

ท่านสามารถขอรับบริการได้ที่

กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท

ส่วนกลาง

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 3ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ฯ อาคาร อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

โทรศัพท์ 0 2141 2767-87โทรสาร 0 2143 9674

ส่วนภูมิภาค

ที่ “คลินิกยุติธรรมตั้งอยู่ ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ