กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

การส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ


 

จัดทำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน และติดตามประเมินผลแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อันเป็นการสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตลอดจนการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประชาชนด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งจะทำให้สถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนลดน้อยลง

ภารกิจแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่เป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติและการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี รวมไปถึงการปฏิบัติตามข้อตกลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการประชุมระดับโลก เพื่อส่งเสริม ปกป้อง คุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชนในชาติ

ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการใช้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นฉบับที่ 2 เริ่มใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552-2556 โดยใช้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 2 เป็นแผนที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งมีทิศทางที่จะทำให้ สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ตามหลักสิทธิมนุษยชนเครือข่ายสิทธิมนุษยชนเข้มแข็งในทุกภาคภูมิภาค ที่มีความตื่นตัวในเรื่องสิทธิมนุษยชน และพัฒนาสู่มาตรฐานสากล ภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์ 14 กลยุทธ์ และ 43 กลวิธี คลอบคลุมประเด็นสิทธิมนุษยชนทั้ง 10 ด้าน

แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นเครื่องมือหนึ่งให้กับองค์กรเครือข่ายสิทธิมนุษยชน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน นำไปใช้ ส่งเสริม ปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ให้แก่ประชาชนในชาติ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในภาพรวมของประเทศ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยต่อเวทีนานาประเทศ โดยมีภารกิจหลักที่ดำเนินการอยู่ 4 ประการ ได้แก่

1.การจัดทำและพัฒนาแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

2.การส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

3.การสร้างมาตรการ กฎหมาย กลไกในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ เพื่อรองรับการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

4.การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ภารกิจด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

การเข้าเป็นภาคีของสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน ทำให้ประเทศไทยเกิดพันธะผูกพันที่จะต้องดำเนินการตามพันธกิจหลักของสนธิสัญญา 4 ประการ คือ

1) การประกันให้เกิดสิทธิต่าง ๆ ตามที่ระบุในสนธิสัญญา ซึ่งส่วนใหญ่ถูกระบุแล้วในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

2) การปฏิบัติให้เกิดสิทธิตามที่รับรองไว้ในสนธิสัญญาด้วยความก้าวหน้า ได้แก่ การแก้ไขกฎหมายต่างๆให้สอดคล้องกับสนธิสัญญา

3) การเผยแพร่หลักการของสิทธิตามสนธิสัญญานั้นให้กว้างขวาง เพี่อให้เจ้าหน้าที่รัฐได้รับทราบและนำไปปฏิบัติให้เกิดสิทธิต่างๆ รวมทั้งให้ประชาชนชนได้รับทราบและสามารถปกป้องสิทธิของตนเองได้

4) การจัดทำรายงานของประเทศเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการดำเนินงานให้เกิดสิทธิต่างๆตามที่สนธิสัญญานั้นๆระบุไว้ และเสนอรายงานต่อองค์กร (Monitoring Body)

ภารกิจการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริม คุ้มครอง และสร้างหลักประกันความเป็นธรรมตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล พร้อมทั้งต้องปฏิบัติตามพันธกรณี ภายหลังจากที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR) โดยการภาคยานุวัตและมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๐

การดำเนินการเพื่อให้สิทธิเสรีภาพที่รับรองไว้ในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองให้บังเกิดผลอย่างจริงจัง จึงจำเป็นต้องมีการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีแนวทางการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐานสากล โดยการพัฒนาและจัดทำมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนในหน่วยงานภาครัฐขึ้น ด้วยการใช้ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อเป็นการสร้างกลไกในการเผยแพร่หลักการของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ประเทศไทยมีมาตรการหลักประกันสิทธิและเสรีภาพที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนสากลและกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR) และได้ดำเนินการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้กรอบมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนในหน่วยงานภาครัฐครอบคลุมไปถึงกรอบกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (International Covenant on Economic Social and Cultural Rights – ICESCR) โดยพิจารณาคัดเลือกให้หน่วยงานภาครัฐ (หน่วยงานนำร่อง) ได้นำกรอบมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนไปทดลองปฏิบัติ เพื่อกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจะได้ติดตามผลการปฏิบัติและนำมาปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนที่สมบูรณ์และยกระดับให้เป็น มาตรฐานกลางด้านสิทธิมนุษยชน

ภารกิจงานด้านศูนย์สิทธิมนุษยชน

1. ศึกษาและพัฒนาหลักสูตรด้านสิทธิมนุษยชน

2. ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ ในการฝึกอบรม เผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

3. ศึกษา พัฒนา วิจัย มาตรการ กลไก กฎหมาย มาตรฐาน เพื่อรองรับงานด้านสิทธิมนุษยชน

4. จัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับเป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษา ค้นคว้า และแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งเป็นข้อมูลในการบริหารงานจัดทำรายงานประเทศ ตลอดจนตอบข้อสนเทศในเวทีระหว่างประเทศ

การดำเนินงาน

1. จัดทำระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนในระดับประเทศ และรองรับการสนับสนุนข้อมูลของเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ

2. ฝึกอบรมหลักสูตรสิทธิมนุษยชน เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงสิทธิมนุษยชน และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. โครงการศูนย์สิทธิมนุษยชน (Human Rights Center) เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนจัดกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชน วารสารสิทธิมนุษยชน ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ จัดนิทรรศการ เป็นต้น

4. ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อขับเคลื่อนงานด้านสิทธิในภาพรวมและเป็นการยกระดับมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ท่านสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่

กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ

อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 
เลขที่ 120
 หมู่ 3 ชั้น 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 
เขตหลักสี่
 กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 0 2141 2744-60
 โทรสาร 0 2143 9676-76

ส่วนภูมิภาค

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ