กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

14

ชื่อ - นามสกุล :  นายศุขโข สืบสุข
ตำแหน่งปัจจุบัน :หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สังกัด :กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
  
การศึกษา : 
 ปริญญาโทนิติศาสตรมหาบัณฑิต นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
  
 
ประสบการณ์การทำงาน : 2562 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
  2561 หัวหน้ากลุ่มคณะกรรมการและอุทธรณ์
  2555 หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบการช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2555
 
 ประวัติการอบรม /ประกาศเกียรติคุณ:   หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
  ประกาศเกียรติคุณให้เป็นข้าราชการผู้ปฏิบัติตนด้วยความเสียสละ อดทน และมีจิตใจมุ่งมั่นในการปฏิบัติราชการให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชน
  ประกาศเกรียรติคุณยกย่องเชิดชูเกรียติให้เป้นข้าราชการพลเรือนดีเด่น
  
ประสบการณ์วิทยากร  :

 วิทยากร บรรยายเกี่ยวกับบทบาทภารกิจกรมคุุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ การให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ตามพระราชบัติญัติค่าตอบแทน
ผู้เสียหาย  และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา รวมถึงหลักเกณฑ์แนวทางการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน ค่าทดแทน หรือค่าใช้จ่ายฯ